Καταστατικό

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΔΡΑ

 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», και συνοπτικά ΣΜΕΔΕΚΕΜ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Σκοποί του Συλλόγου είναι οι εξής :

α. Η οργανωμένη μελέτη και προώθηση θεμάτων, που σχετίζονται με την Επιστήμη, την Τεχνική, την Παιδεία και το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον.

β. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και των όρων άσκησης του επαγγέλματος του Μελετητή Δημοσίων Εργων, είτε αυτό ασκείται ατομικά είτε στο πλαίσιο Γραφείου Μελετών.

γ. Η προώθηση της ανάπτυξης, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων, που αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε να έχει στο φυσικό περιβάλλον και στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου.

δ. Η ενεργοποίηση για την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος.

ε. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την εκπόνηση μελετών, ο έλεγχος των φορέων που δεν το εφαρμόζουν σωστά, καθώς και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσής του προς όφελος της ποιότητας των μελετών.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, ο Σύλλογος προβάλλει με τρόπο οργανωμένο τα αιτήματα, τις απόψεις και τις θέσεις του με δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις και χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο για την προώθησή τους.

Επίσης, προωθεί τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του για τη μαζική και ενιαία αντιμετώπιση των αιτημάτων τους και επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους συλλογικούς φορείς επιστημόνων, τεχνικών, επαγγελματιών και λοιπών εργαζομένων.