Δραστηριότητες - Διάφορα

Διάφορα

Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

10/06/2017

Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ συμμετέχει με εκπροσώπους του στις Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών για:

1. Τη σύνταξη προσχεδίου του ΠΔ του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 για τα Μητρώα:

α. Εμπειρίας Μελετητών,

β. Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων,

γ. Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και

δ. Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης0Διαχείρισης Έργων.

2, Τη σύνταξη προσχεδίου Υπουργικής Απόφασης για τα παραδοτέα των μελετών κτιριακών έργων, συγκοινωνιακών έργων, υδραυλικών έργων και λιμενικών έργων

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες