Δραστηριότητες - Διάφορα

Διάφορα

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΜΕΔΕΚΕΜ 20.3.2017

10/04/2017

  

1ο θέμα: Επικύρωση Πρακτικών της 221ης συνεδρίασης (6.3.2017)

2ο θέμα: Προγραμματισμός ενεργειών για εγγραφή μελών από άλλες Περιφέρειες (από αναβολή)

3ο θέμα: Συζήτηση επί της πρότασης της ΠΕΣΕΔΕ επί των κριτηρίων για τον καθορισμό των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών

4ο θέμα: Έγκριση διάθεσης ποσού 144,48 ευρώ για πληρωμή εισιτηρίου της Προέδρου Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη στις 9.3.2017

5ο θέμα: Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής

6ο θέμα: Διάφορα θέματα-Ενημερώσεις 

α. Συνάντηση με Υπουργό Υποδομών & Μεταφορων 

β. Ακύρωση διαγωνισμού ΑΔΜ-Θ

γ. Επίσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

δ. Εξειδίκευση ελάχιστω παραδοτέω στοιχείων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης

ε. Αίτημα επιχορήγησης από ΤΕΕ 

7ο θέμα: Έγκριση εγγραφής νέων μελών

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες