Δραστηριότητες - Διάφορα

Διάφορα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. 2016 – 2018

14/07/2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ.

2016 – 2018

 

Ο Προγραμματισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΔΕΚΕΜ για τη διετία 2016-2018 περιλαμβάνει προτάσεις για δράσεις και ενέργειες που ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων:

1.         Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών δημοσίου

2.         Άλλα επαγγελματικά θέματα

3.         Θεσμικές εκπροσωπήσεις συλλόγου – Συνεργασία και σχέσεις με φορείς (αναθέτουσες Αρχές, επιμελητήρια, άλλους συλλόγους κ.λπ.)

4.         Λειτουργικά και οικονομικά θέματα συλλόγου

5.         Προβολή του συλλόγου – Σχέσεις συλλόγου με τα μέλη του.

Ακολουθεί εξειδίκευση των προτάσεων.

 

1.         ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα απαιτεί διαρκή ενασχόληση και ετοιμότητα. Όλα τα χρόνια της λειτουργίας του ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ συμμετείχε ενεργά στις διεργασίες για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με το ΤΕΕ, τους συλλόγους των μελετητών, το αρμόδιο Υπουργείο και τις Υπηρεσίες του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου και ενίσχυσης της διαφάνειας κατά την ανάθεση των μελετών και έχει ασκήσει τεκμηριωμένη κριτική σε ενέργειες της νομοθετικής εξουσίας, όταν αυτές ήταν ασύμβατες με τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν γίνει αρκετές απόπειρες από το αρμόδιο Υπουργείο για την τροποποίηση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου. Οι προσπάθειες αυτές δεν κατέληξαν ακόμη σε κάποιο αποτέλεσμα, για ποικίλους λόγους, με κυριότερο την ασαφή και απροσδιόριστη πολιτική του Υπουργείου, παρότι θεωρητικά εμφανίζεται να επιθυμεί να προωθήσει τις βελτιωτικές αλλαγές της νομοθεσίας.

Τα προβλήματα του θεσμικού πλαισίου είναι γνωστά και οι επιπτώσεις τους, την παρούσα δυσμενή περίοδο, είναι σοβαρές, τόσο στη λειτουργία και στην προσπάθεια επιβίωσης των μελετητικών γραφείων, όσο και στην ποιότητα των μελετών και των έργων. Στο πλαίσιο της προστασίας του κλάδου και της διασφάλισης της ποιότητας του παραγόμενου μελετητικού έργου, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Αναζήτηση ενημέρωσης του ΔΣ από τον αρμόδιο υπουργό σχετικά με την πολιτική του υπουργείου για το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τον προγραμματισμό και την πορεία της υλοποίησής του. Διεκδίκηση διεξαγωγής ανοικτής διαβούλευσης με ΤΕΕ και συλλόγους και διεκδίκηση συμμετοχής εκπροσώπων του ΣΜΕΔΕΚΕΜ στη διαβούλευση.
  • Άσκηση πίεσης για την εφαρμογή των μέτρων άμεσης εφαρμογής, που συντάχθηκαν από την ομάδα εργασίας που συστήθηκε από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (απόφαση με αριθμό Δ17γ/14/57/ΦΝ 439/30.5.2014), και στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Υπουργείου και εκπρόσωποι του ΤΕΕ, του ΣΕΓΜ και του ΣΜΕΔΕΚΕΜ.
  • Αναζήτηση ενημέρωσης του ΔΣ από τον αρμόδιο υπουργό σχετικά με την επικαιροποίηση των προδιαγραφών μελετών, καθώς και του κώδικα προεκτιμώμενων αμοιβών. Κατάθεση πρότασης, στην κατεύθυνση του Οδηγού για τη σύνταξη προδιαγραφών μελετών δημοσίων έργων που συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του ΤΕΕ, στην οποία συμμετείχε και το ΤΕΕ/ΤΚΜ (2013), και περιλαμβάνει συγκέντρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί αμοιβών και τεχνικών προδιαγραφών μελετών, πρόταση μεθοδολογίας επικαιροποίησης-αναμόρφωσης-συμπλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών, και εναλλακτικούς τρόπους προώθησης της διαδικασίας.
  • Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την επεξεργασία θεμάτων που έχουν σχέση με το θεσμικό πλαίσιο. Αναζήτηση (έμπειρων) συναδέλφων που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή.

 

2.         ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1       Παρακολούθηση προκηρύξεων

Παρακολούθηση των προκηρύξεων που δημοσιεύονται στο ΕΔ του ΤΕΕ, σε εφημερίδες, σε ιστοσελίδες αναθετουσών Αρχών κ.λπ.

Κατάθεση ενστάσεων σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας ανάθεσης μελετών, προεκτίμησης αμοιβής μελέτης κ.λπ. επί των προκηρύξεων.

Ενημέρωση των μελών του συλλόγου σχετικά με το ζήτημα αυτό, ώστε να διαβιβάζουν στον σύλλογο στοιχεία προβληματικών προκηρύξεων.

2.2       Επαγγελματικά θέματα πλην των μελετητικών

Σε συνεργασία με τη ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενημέρωση των μελών του συλλόγου πάνω σε επαγγελματικά θέματα, όπως το ασφαλιστικό, η εγγυοδοσία, το φορολογικό, σε περιπτώσεις αλλαγής της νομοθεσίας, αναφοράς προβλήματος από μέλος του συλλόγου κ.λπ.

 

3.         ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

3.1       Συμμετοχή στη ΓΕΜ

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης από τους εκπροσώπους του ΣΜΕΔΕΚΕΜ στη ΓΕΜ, σχετικά με τα διαδικαστικά θέματα των μελετητικών πτυχίων ή με θεσμικά ζητήματα που συζητούνται στην Επιτροπή, η οποία, μετά την ενημέρωση του ΔΣ, θα κοινοποιείται στα μέλη του Συλλόγου προς ενημέρωσή τους.

3.2       Συνεργασία με το ΤΕΕ και άλλα Επιμελητήρια

Συνέχιση της συνεργασίας του συλλόγου με το ΤΕΕ, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να υπάρχει η στήριξη του Επιμελητήριου στην προώθηση προτάσεων, στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.

Επαφή και συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο, για τη συζήτηση και προώθηση θεμάτων, που αφορούν τα μέλη των Επιμελητηρίων αυτών που είναι μελετητές.

3.3       Συνεργασία με αναθέτουσες Αρχές

Αποστολή επιστολής προς αναθέτουσες Αρχές της Κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως δήμους, νοσοκομεία, αρχαιολογικές Υπηρεσίες κ.λπ.), με την οποία θα γνωστοποιείται ή θα υπενθυμίζεται η ύπαρξη του συλλόγου και θα δηλώνεται η διάθεση για υποστήριξη σε θέματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

4.         ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1       Τροποποιήσεις Καταστατικού

Θα υλοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 2010 για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου σε ότι αφορά στην αύξηση του χρόνου θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από δύο (2) σε τρία (3) χρόνια.

4.2       Ενημέρωση μητρώου μελών

Απαιτείται ενημέρωση του μητρώου των μελών του συλλόγου, λόγω αλλαγών στοιχείων επικοινωνίας, αποχωρήσεων, εσφαλμένων καταχωρήσεων κ.λπ. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου που θα σταλεί σε όλα τα μέλη. Συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί μπορούν να παραμείνουν ως «επίτιμα» μέλη.

4.3       Εγγραφή νέων μελών

Θα καταβληθεί συστηματική προσπάθεια για την εγγραφή νέων μελετητών στον σύλλογο. Πρέπει να γίνει συζήτηση σχετικά με το ύψος της συνδρομής και του ποσού που απαιτείται για την εγγραφή.

4.4       Αλλαγή έδρας

Ενημέρωση των φορέων με τους οποίους υπάρχει αλληλογραφία σχετικά με την αλλαγή της έδρας του συλλόγου στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγ. Αλεξάνδρου 49.

4.5   Έξοδα μετακίνησης των εκπροσώπων στη ΓΕΜ

Πρέπει να ξανατεθεί στο υπουργείο το θέμα της πληρωμής των εξόδων μετακίνησης των μελών της ΓΕΜ, ώστε να εντάξει σχετική πρόβλεψη στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

 

5.      ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

5.1   Οργάνωση εκδηλώσεων

  • Διοργάνωση ημερίδας όπου θα παρουσιασθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των Ελλήνων μελετητών σε μελέτες εκτός Ελλάδας.
  • Οργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση των προτάσεων των ομάδων εργασίας του συλλόγου.

5.2   Ιστοσελίδα του Συλλόγου – Ηλεκτρονική πληροφόρηση μελών

Εμπλουτισμός με πληροφοριακό υλικό της ιστοσελίδας του συλλόγου (δραστηριότητες, ενημέρωση για θέματα νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.) και των σελίδων του συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα.

Τακτική αποστολή ηλεκτρονικού πληροφοριακού δελτίου (newsletter) με θέματα που αφορούν τους μελετητές.

5.3   Ενεργοποίηση μελών Συλλόγου

Επιδίωξη της ενεργού συμμετοχής των μελών στις δραστηριότητες του συλλόγου, είτε συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας, είτε τροφοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο με προτάσεις και ιδέες.

 

Θεσσαλονίκη, 14.7.2016

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες