Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Κατάχρηση κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε διακήρυξη

25/06/2017 Φορέας:Δήμος Κασσάνδρας

ΘΕΜΑ:  Κατάχρηση κριτηρίου ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε προκήρυξη ανάθεσης συμφωνίας-πλαίσιο

ΣΧΕΤ.:  1. Η με αριθ. 2017/S 107-216172 διακήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ

           2. Η με αριθ. 17PROC006309159 2017-06-12 διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη

                   του διαγωνισμού

 

 

Κύριοι,

διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική διακήρυξη του Δήμου σας για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για τον σχεδιασμό και υλοποίηση βασικών τεχνικών έργων υποδομής στον Δήμο Κασσάνδρας», με προεκτιμώμενη αμοιβή €502.796,77 προ ΦΠΑ.

Η συμφωνία-πλαίσιο αφορά στην ανάθεση έξι (6) διαφορετικών κατηγοριών μελετών και θα έχει διάρκεια σαράντα οκτώ (48) μήνες.

Στο άρθρο 19 της διακήρυξης (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής) και ειδικότερα στην παρ. 19.3 αυτού (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) παρατίθενται τα στοιχεία με βάση τα οποία αποδεικνύεται η ειδική τεχνική ικανότητα και συγκεκριμένα οι παρόμοιες μελέτες που πρέπει να έχει εκπονήσει ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας.

Οι παρόμοιες μελέτες που ζητούνται κατά κατηγορία, και συγκεκριμένα ο αριθμός και η περιγραφή αυτών δίνουν το δικαίωμα έκφρασης υπονοιών περί «φωτογραφικών όρων».

Αντιγράφουμε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προκειμένου να τεκμηριώσουμε στους παραλήπτες της παρούσας που δεν διαθέτουν τα στοιχεία της διακήρυξης, την παραπάνω άποψή μας:

Για την κατηγορία 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων) απαιτείται να έχουν εκπονηθεί τουλάχιστον:

-      τρεις (3) μελέτες οδοποιίας αστικού οδικού δικτύου και

-      δύο (2) μελέτες οδοποιίας λιμενικών περιοχών/περιοχών τουριστικών ή αλιευτικών καταφυγίων και

-      δύο (2) κυκλοφοριακές μελέτες οικισμών ή τμημάτων οικισμών.

Για την κατηγορία 11 (μελέτες λιμενικών έργων) απαιτείται να έχουν εκπονηθεί τουλάχιστον:

-      τρεις (3) μελέτες αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών.

Για την κατηγορία 13 (μελέτες υδραυλικών έργων) απαιτείται να έχουν εκπονηθεί τουλάχιστον:

-      τρεις (3) υδραυλικές μελέτες διευθέτησης και οριοθέτησης ρεμάτων και

-      δύο (2) υδραυλικές μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών εντός ή εκτός αστικών περιοχών.

Για την κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες) απαιτείται να έχουν εκπονηθεί τουλάχιστον:

-      τρεις (3) τοπογραφικές μελέτες έργων αστικού ή/και δημοτικού οδικού δικτύου και

-      τρεις (3) τοπογραφικές μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων και

-      τρεις (3) τοπογραφικές μελέτες αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών και

-      δύο (2) τοπογραφικές μελέτες ενίσχυσης ή/και αποκατάστασης ή/και βελτίωσης φέροντος οργανισμού και θεμελίωσης δημόσιων/δημοτικών τεχνικών έργων υποδομής οι οποίες περιλαμβάνουν ενόργανες μετρήσεις παρακολούθησης της εξέλιξης μετακινήσεων.

Για την κατηγορία 21 (τοπογραφικές μελέτες) απαιτείται να έχουν εκπονηθεί τουλάχιστον:

-      τρεις (3) γεωτεχνικές μελέτες ενίσχυσης/αποκατάστασης/βελτίωσης θεμελίωσης δημοσίων/δημοτικών τεχνικών έργων υποδομής και

-      μία (1) γεωτεχνική μελέτη ενίσχυσης/αποκατάστασης/υποθεμελίωσης λιμενικών υποδομών και

-      τρεις (3) γεωτεχνικές μελέτες αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών και

-      τρεις (3) γεωτεχνικές μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων.

Για την κατηγορία 27 (τοπογραφικές μελέτες) απαιτείται να έχουν εκπονηθεί τουλάχιστον:

-      τρεις (3) μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων διευθέτησης ρεμάτων και

-      μία (1) μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών.

Διευκρινίζεται δε στην διακήρυξη ότι οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης ή Οριστικής μελέτης!!

Δεν πρόκειται να αναλύσουμε περαιτέρω την άποψή μας, αφού είναι προφανές ότι στην εν λόγω διακήρυξη του Δήμου σας υπάρχει κατάφωρη παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και της ισότητας μεταξύ των οικονομικών φορέων, αλλά και ευθεία παραβίαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 75 (Κριτήρια επιλογής) του ν. 4412/2016, που τονίζει ότι όλες οι απαιτήσεις συμμετοχής που επιβάλλουν οι αναθέτουσες Αρχές στους οικονομικούς φορείς «σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης».

Επισημαίνουμε ότι, πέραν του γεγονότος ότι δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία η χρησιμοποίηση «φωτογραφικών διατάξεων», είναι κοινώς αποδεκτό ότι η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων μελετητικών σχημάτων είναι προς το συμφέρον των διαγωνισμών.

Κύριοι,

ΕΠΕΙΔΗ:

α.     είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστους μήνες που αναγκαζόμαστε να καταγγείλουμε για τον ίδιο λόγο διακήρυξη του Δήμου σας

β.     δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε τη «σύμπτωση» (;;;) αντίστοιχης διακήρυξης του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής, τα στοιχεία της οποίας αντιγράψατε, κυρίως ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, διορθώνοντας ταυτόχρονα (μερικώς) την πλημμέλεια της προεκτίμησης αμοιβής της διακήρυξης εκείνου του διαγωνισμού, στο αποτέλεσμα του οποίου επιβεβαιωθήκαμε, και

γ.     θα θεωρήσουμε προσβλητική την όποια απάντησή σας, αν αυτή θα έχει τις ίδιες δικαιολογίες με την προηγούμενη απάντησή σας (πανομοιότυπη με αυτή του Δήμου Αριστοτέλη!!!), χωρίς στην πραγματικότητα να απαντά στις αιτιάσεις μας,

για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να ανακαλέσετε την επίμαχη διακήρυξη για την ανάθεση της παραπάνω συμφωνίας-πλαίσιο, και να την επαναπροκηρύξετε, χωρίς τις προϋποθέσεις της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ή θέτοντας λογικές και εντός των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων προϋποθέσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προωθήσουμε τον φάκελο και τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε σε άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΔΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.).

Η παρούσα κοινοποιείται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης / Διεύθυνση Διοίκησης, για τις ενέργειές της κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αποφαινομένων Οργάνων του Δήμου Κασσάνδρας.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ, στην οποία απευθύνεται, επίσης, η παρούσα, παρακαλείται για τις ενέργειές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (ζ) του π.δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215 Α).

Σχετικά αρχεία

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες