Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

19/05/2017 Φορέας:ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μ-Θ

 

ΘΕΜΑ:  Παρατηρήσεις επί της απάντησης του Δήμου Αριστοτέλη σε επιστολή του ΣΜΕΔΕΚΕΜ σχετικά με ζητήματα παραβίασης της νομοθεσίας σε προκηρύξεις ανάθεσης συμφωνιών-πλαίσιο

ΣΧΕΤ.:  1. Η με αριθ. πρωτ. 1096/18.1.2017 επιστολή του ΣΜΕΔΕΚΕΜ

           2. Το με αριθ. πρωτ. 8907/5.5.2017 έγγραφό σας και το συνημμένο σ’ αυτό με αριθ. πρωτ. 3336/31.3.2017 έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής

 

 

Με το παραπάνω (2) σχετικό έγγραφό σας, το οποίο μας αποστείλατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 16.5.2017, μας διαβιβάσατε το με αριθ. πρωτ. 3336/31.3.2017 έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη, με το οποίο ο Δήμος κάνει μία προσπάθεια να απαντήσει στα σημεία της σχετικής (1) επιστολής μας, με την οποία επισημάναμε μία σειρά ζητημάτων παραβίασης της νομοθεσίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στις διαδικασίες του Δήμου για την ανάθεση των συμφωνιών-πλαίσιο:

1.     Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση α) Μελετών Οδοποιίας, β) Υδραυλικών Μελετών, γ) Περιβαλλοντικών Μελετών, δ) Γεωτεχνικών Μελετών, ε) Γεωλογικών Μελετών και στ) Μελετών Λιμενικών έργων για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη στον σχεδιασμό βασικών έργων υποδομής (αριθ. μελέτης 54/2016), με προεκτιμώμενη αμοιβή €161.287,50 προ ΦΠΑ, και

2.     Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση α) Αρχιτεκτονικών Μελετών κτιριακών έργων, β) Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, γ) Στατικών Μελετών, δ) Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών, ε) Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Μελετών και στ) Ενεργειακών Μελετών για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη στον σχεδιασμό κτιριακών υποδομών (αριθ. μελέτης 55/2016), με προεκτιμώμενη αμοιβή €70.125,00 προ ΦΠΑ.

Η επιστολή του Δήμου Αριστοτέλη όχι μόνο δεν απαντά στις αιτιάσεις της επιστολής μας, αλλά αντιθέτως, δυστυχώς, δικαιώνει πανηγυρικά τους φόβους και τις εικασίες μας. Ειδικότερα:

Α.      Προεκτίμηση αμοιβής των συμφωνιών-πλαίσιο

Δεν αμφισβητούμε την τεχνική και επιστημονική κατάρτιση των συναδέλφων μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ωστόσο, πρέπει να επαναλάβουμε ότι οι συνάδελφοι δεν έκαναν τον κόπο να συμπεριλάβουν στα τεύχη των δύο διαγωνισμών, που τιτλοφορούνται: «Τεχνικό Αντικείμενο», «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και «Προκήρυξη», την αναλυτική προεκτίμηση αμοιβής των επιμέρους μελετών, ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου.

Με τον τρόπο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υπέβαλε την προσφορά του στην τιμή της μονάδας φυσικού αντικειμένου και, επιπλέον, όταν εκπονηθεί κάθε επιμέρους σύμβαση, που θα έχει επακριβώς προσδιορισμένο φυσικό αντικείμενο, δεν θα είναι δυνατός ο υπολογισμός της αμοιβής του αναδόχου.

Παρόλα αυτά, στην απάντηση του Δήμου Αριστοτέλη αναφέρει, αναληθώς, ότι στα τεύχη του διαγωνισμού υπάρχει αναλυτική προεκτίμηση αμοιβής.

 

B.      Έλεγχος των τευχών του διαγωνισμού από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Χαλκιδικής

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων δεν ελέγχει τα τεύχη του διαγωνισμού ως προς τα στοιχεία τα οποία αμφισβήτησε ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, αλλά, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 10, το Τεχνικό Συμβούλιο απλά εκφράζει σύμφωνη γνώμη ως προς το αν καλύπτονται ή όχι οι προϋποθέσεις για την επιλογή της διαδικασίας της συμφωνίας-πλαίσιο, δηλαδή «αν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών, για τις οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά στοιχεία και ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επιμέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επιμέρους μελετών και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεστούν οι συμβάσεις, μπορούν όμως να καθοριστούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών».

Συνεπώς, το περιεχόμενο των απαιτήσεων της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και η συνάφεια με τα αντικείμενα των προς ανάθεση συμβάσεων ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Επομένως, η επίκληση εκ μέρους του Δήμου Αριστοτέλη του ελέγχου του Τεχνικού Συμβουλίου ουδόλως απαντά στις αιτιάσεις του Συλλόγου μας.

 

Γ.      Ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Η πανηγυρική επιβεβαίωση της πρόβλεψής μας περί «φωτογραφικών» απαιτήσεων στην ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα προκύπτει από το γεγονός ότι παρότι έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού είκοσι γραφεία, όπως αναφέρει η απάντηση του Δήμου Αριστοτέλη, τελικώς κατέθεσε προσφορά μόνο μία σύμπραξη για κάθε υπό ανάθεση σύμβαση, στις οποίες μάλιστα συμπράξεις δύο από τα τέσσερα μέλη είναι οι ίδιοι μελετητές!!

Επομένως, οι ισχυρισμοί του Δήμου Αριστοτέλη περί διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού και ισότητας μεταξύ των οικονομικών φορέων, πέφτουν στο κενό.

 

Θεωρούμε άσκοπο να υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες απαντώντας στους επαναλαμβανόμενους και χωρίς ουσία ισχυρισμούς του Δήμου Αριστοτέλη.

Επειδή είναι προφανές ότι η απαντητική επιστολή του Δήμου αυτού είναι απλά προσχηματική, και επειδή η δαπάνη των «ίδιων πόρων», που επανειλημμένα επικαλείται ο Δήμος, δεν του δίνει το δικαίωμα να ακολουθεί «ίδια νομοθεσία», σας ζητούμε να απορρίψετε τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη, με τις οποίες έγιναν οι ως άνω αναθέσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προωθήσουμε τον φάκελο και τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε σε άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΔΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.).

Τελειώνοντας, παρακαλούμε να αναζητήσετε από τον Δήμο Αριστοτέλη τον κατάλογο των είκοσι γραφείων που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και να μας τον διαβιβάσετε.

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες