Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Παραβίαση της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε προκήρυξη ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου

12/05/2017 Φορέας:ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Κυρίες, Κύριοι,

διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας προκήρυξη του Δήμου σας για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας», με προεκτιμώμενη αξία €629.151,56, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε ότι αφορά τα «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής» του αναδόχου, και συγκεκριμένα το άρθρο 19 της αναλυτικής προκήρυξης, στην παρ. 19.3 υπό τον τίτλο «Τεχνική και επαγγελματική Ικανόητα», απαιτεί από τους προσφέροντες τα ακόλουθα:

α.     Να είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ στην Κατηγορία «Υπηρεσίες Συμβούλων»

β.     Να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του ΠΔ 33/2011, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κατηγορία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (ειδικότητες σχετικές με τον μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), και

γ.     Να έχει συνάψει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission Experts) υπογεγραμμένη την τελευταία τριετία (3ετία) πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού με αντικείμενο την αξιολόγηση υποβαλλόμενων προγραμμάτων για χρηματοδότηση.

Σε σχέση με το θέμα αυτό επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α.     Το αντικείμενο της παροχής των υπηρεσιών που περιγράφεται στον φάκελο της σύμβασης ελάχιστη συνάφεια έχει με την ως άνω απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Θα ήταν κατανοητό αν η ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αφορούσε σε ειδική εμπειρία σε συγκεκριμένα τεχνικά θέματα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών, καθώς και στη δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αναθέτουσας Αρχής από την άποψη της εξειδίκευσης και της αριθμητικής επάρκειας του προσωπικού του οικονομικού φορέα που θα αναδειχθεί ανάδοχος της σύμβασης. Επιπλέον, η γνώση και ενασχόληση με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, αλλά και με τη δημόσια διοίκηση γενικότερα θα αποτελούσαν λογικές και αποδεκτές απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

Αντιθέτως, δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο η εγγραφή στους καταλόγους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και, ταυτόχρονα, στο ΕΜΠΕ του Υπουργείου Οικονομίας, διασφαλίζει την ικανότητα του οικονομικού φορέα να παρέχει τις υπηρεσίες που ζητεί η εν λόγω προκήρυξη. Προς απόδειξη αυτής της άποψης, αρκεί κανείς να ανατρέξει στις προσκλήσεις και τα απαιτούμενα προσόντα των φυσικών προσώπων για την εγγραφή στους ανωτέρω καταλόγους.

Περαιτέρω, η υπογραφή σύμβασης με την ΕΕ ως EC Expert με αντικείμενο την αξιολόγηση προγραμμάτων για χρηματοδότηση, είναι ξένη με το ζητούμενο αντικείμενο.

β.     Κάθε μία χωριστά και, πολύ περισσότερο, ο συνδυασμός των ανωτέρω απαιτήσεων της ζητούμενης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:

-       παραβιάζουν κατάφωρα το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τις σημειώσεις με αριθ. 42 και 44 του πρότυπου τεύχους προκήρυξης, καθώς και το περιεχόμενο των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθ. 13/2016 (αριθ. πρωτ. 1111/4.3.2016) και 16/2017 (αριθ. πρωτ. 472/20.1.2017,

-      περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, αφού μειώνεται ο αριθμός των οικονομικών φορέων που δικαιούνται να υποβάλουν προσφορά,

-        δεν τεκμηριώνονται αντικειμενικά για την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας, και

-     δίνουν το δικαίωμα έκφρασης υπονοιών περί «φωτογραφικών όρων», πράγμα το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι στις προθέσεις του Δήμου σας.

   Κύριε Δήμαρχε,

για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να ανακαλέσετε την εν λόγω προκήρυξη και να επαναπροκηρύξετε την ανάθεση της σύμβασης, με τροποποποίηση της ζητούμενης τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας, με βάση το αντικείμενο της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας.

Η παρούσα κοινοποιείται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης, για τις ενέργειές της κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αποφαινομένων Οργάνων του Δήμου Κασσάνδρας.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ, στην οποία απευθύνεται, επίσης, η παρούσα, παρακαλείται για τις ενέργειές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (ζ) του π.δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215 Α).

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες