Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

01/05/2017 Φορέας:ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ:  Ανάθεση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά παράβαση του ν. 4412/2016

ΣΧΕΤ.:  Η με αριθ. πρωτ. 3454/19.4.2017 πρόσκληση

 

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική προκήρυξη για την ανάθεση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως περιγράφονται σ’ αυτήν.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό και αναφέρει ότι η διαδικασία ανάθεσης που ακολουθείται είναι αυτή της «απευθείας ανάθεσης» του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. 31 του ν. 4412/2016.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Κοπατσάρη, τον ενημερώσαμε προφορικά ότι η διαδικασία που ακολουθείται παραβιάζει ευθέως το άρθρο 116 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζονται τα στάδια και οι διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης.

Με την παρούσα ζητούμε να ανακληθεί οποιαδήποτε απόφαση Οργάνου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου βασίστηκε στην παραπάνω πρόσκληση, και να ανατεθεί η παροχή υπηρεσίας από τον Δήμο ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία του άρθρου 116 (ή σε περίπτωση που συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ) του ν. 4412/2016.

Η παρούσα κοινοποιείται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση Διοίκησης, για τις ενέργειές της κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αποφαινομένων Οργάνων του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ, στην οποία κοινοποιείται επίσης η παρούσα, παρακαλείται για τις ενέργειές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (ζ) του π.δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215 Α).

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες