Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

21/04/2017 Φορέας:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η προκήρυξη του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ανάθεση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου Σιταριάς-Σ.Σ. Βεύης» και προεκτιμώμενη αξία €796.449,40, προ ΦΠΑ.

Στην παρ. 19.3.α (6) του άρθρου 19 της αναλυτικής προκήρυξης αναφέρεται ως όρος συμμετοχής στον διαγωνισμό (τεχνική & επαγγελματική ικανότητα) επί ποινή αποκλεισμού: «6. Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα ατομικά πτυχία των μελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατομικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει να έχει υποβληθεί προγενέστερα της ημέρας του διαγωνισμού και σε προθεσμία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ατηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόμενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται.».

Επειδή σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185 Α), το οποίο συνεχίζει να ισχύει μέχρι την έκδοση του π.δ. του άρθρου 83 παρ. 10 του ν. 4412/2016, ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση λήξης της ισχύος ατομικού πτυχίου στελέχους (εταίρου ή υπαλλήλου) της Εταιρείας, η ισχύς του ατομικού πτυχίου παρατείνεται αυτοδίκαια και λήγει την ημέρα λήξης της ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας», η ως άνω απαίτηση της προκήρυξης περί ισχύος των ατομικών πτυχίων των μελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να απαλειφθεί.

 

Μετά τα παραπάνω, είναι σκόπιμο να ανακαλέσετε την εν λόγω προκήρυξη και να επαναπροκηρύξετε την ανάθεση της σύμβασης, με την παραπάνω διόρθωση των όρων της ζητούμενης τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις ενέργειές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (ζ) του π.δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215 Α).

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες