Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για ανάθεση μελέτης

19/04/2017 Φορέας:ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω (1) σχετική προκήρυξη του Δήμου Νεστορίου για την ανάθεση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Αποτυπώσεις διαφόρων κοινοχρήστων εκτάσεων-αγροτεμαχίων του Δήμου Νεστορίου» και προεκτιμώμενη αξία €14.996,26, με ΦΠΑ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της προκήρυξης, καθώς και από το παραπάνω (2) σχετικό έγγραφο, κριτήριο ανάθεσης της μελέτης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6 του ν. 4412/2016, η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας Αρχής.

Η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτει την προϋπόθεση (δ) του άρθρου 86 παρ. 6, αφού πρόκειται για μελέτη που εκπονείται σε ένα στάδιο (τοπογραφική μελέτη). Ωστόσο, η αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει στον φάκελο της σύμβασης, σύμφωνα με πληροφορίες μας, την απαιτούμενη γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου, η οποία προφανώς πρέπει να προηγείται της δημοσιοποίησης της προκήρυξης.

 

Μετά τα παραπάνω, είναι σκόπιμο να ανακαλέσετε την εν λόγω προκήρυξη και να επαναπροκηρύξετε την ανάθεση της σύμβασης, συμπληρώνοντας στον φάκελο αυτής την απαιτούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να μην εγκριθούν οι αποφάσεις των αποφαινομένων οργάνων του Δήμου στην πορεία των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης, να μην καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης, και να μην εγκριθούν τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των αναδόχων μελετητών.

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες