Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΜΕΔΕΚΕΜ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12/04/2017 Φορέας:ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «παροχής υπηρεσίας» με τίτλο «Αντικατάσταση του οδοφωτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με φωτιστικά νέας τεχνολογίας».

Από την περιγραφή του αντικειμένου της προκήρυξης προκύπτει ότι πρόκειται για παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και όχι για παροχή γενικών υπηρεσιών του άρθρου 2 παρ. 1 του ίδιου νόμου. Συνεπώς, πρέπει να ακολουθηθούν οι διατάξεις του νόμου που αφορούν τις τεχνικές και όχι τις γενικές υπηρεσίες.

Πέραν του παραπάνω ζητήματος, επισημαίνονται ενδεικτικά και τα ακόλουθα προβλήματα της προκήρυξης:

α.      Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Δεν υπάρχει αναλυτικός υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ως γνωστόν, οι αμοιβές των μελετών και των τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά κατηγορία μελέτης ή υπηρεσίας, υπολογίζονται με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία (απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ 9.8.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και λοιπές υπουργικές αποφάσεις, που συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι την επικαιροποίησή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 της Εγκυκλίου 18, αριθ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ. 68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./ 19.10.2016 του υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ), που δεν έχει τηρηθεί στην προκειμένη περίπτωση.

β.      Κωδικός CPV – Κατηγορία μελέτης: Η ζητούμενη κατηγορία μελέτης 14 του άρθρου 2 παρ. 3 περ. (15) του ν. 4412/2016 (και όχι του άρθρου «2Α του ν. 3316/2005», όπως αναφέρεται στην πρόσκληση), αφενός είναι άσχετη με το αντικείμενο της υπηρεσίας («Ψηφιακή αποτύπωση & καταγραφή οδοφωτισμού»), αφετέρου δεν έχει καμία σχέση με την επιλεγείσα κατηγορία CPV, που είναι τελείως παραπλανητική.

γ.      Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα: Η ζητούμενη τεχνική & επαγγελματική ικανότητα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά υπαλλήλων γραφείων με μισθολογικές καταστάσεις για συγκεκριμένες χρονολογίες, πιστοποίηση ISO για συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής κ.λπ.), παρά το γεγονός ότι πρόκειται για απλή ψηφιακή καταγραφή του οδοφωτισμού, και υπολογισμό της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας που θα επιτευχθεί με την αντικατάσταση των λαμπτήρων, δίνει το δικαίωμα έκφρασης υπονοιών περί «φωτογραφικών όρων», πράγμα το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι στις προθέσεις του Δήμου σας.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι στην εν λόγω προκήρυξη του Δήμου σας υπάρχει κατάφωρη παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και της ισότητας μεταξύ των οικονομικών φορέων, αλλά και ευθεία παραβίαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 75 (Κριτήρια επιλογής) του ν. 4412/2016, που τονίζει ότι όλες οι απαιτήσεις συμμετοχής που επιβάλλουν οι αναθέτουσες Αρχές στους οικονομικούς φορείς «σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης».

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε να ανακαλέσετε την εν λόγω προκήρυξη και να την επαναπροκηρύξετε, αφενός συμπεριλαμβάνοντας την προεκτίμηση των αμοιβών με τον ορθό τρόπο, και αφετέρου χωρίς τις προϋποθέσεις της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ή θέτοντας λογικές και εντός των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων προϋποθέσεις.

Η παρούσα κοινοποιείται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης / Διεύθυνση Διοίκησης, για τις ενέργειές της κατά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αποφαινομένων Οργάνων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ, στην οποία κοινοποιείται επίσης η παρούσα, παρακαλείται για τις ενέργειές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (ζ) του π.δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215 Α).

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες