Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Νέα επιστολή ΣΜΕΔΕΚΕΜ προς ΕΑΑΔΗΣΥ για διαγωνισμό Δήμου Ηρακλείου Αττικής

10/04/2017 Φορέας:ΕΑΑΔΗΣΥ

ΘΕΜΑ:  Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε προκηρύξεις ανάθεσης μελετών

ΣΧΕΤ.:  1. Το με αριθ. πρωτ. 1149/19.3.2017 έγγραφό μας

           2. Το με αριθ. πρωτ. 5698/31.3.2017 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

 

Με το παραπάνω (1) σχετικό σας διαβιβάσαμε την με αριθ. πρωτ. 1115/1.3.2017 επιστολή μας προς τον Δήμο Ηρακλείου, Ν. Αττικής, με την οποία ζητήσαμε την ορθή επαναπροκήρυξη της ανάθεσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας στο Ηράκλειο Αττικής μέσω της υπογειοποίησης των εν λόγω οδών» για τους λόγους που αναλύονται στην επιστολή μας αυτή, και αφορούν σε παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε το παραπάνω (2) σχετικό του Δήμου Ηρακλείου Ν. Αττικής, επειδή κατά την άποψή μας δεν απαντώνται οι αιτιάσεις μας, και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ζ) του π.δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215 Α).

Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες