Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Αναθέσεις Μελετών σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005

17/05/2010 Φορέας:Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη 17.7.2009

 Αριθ. Πρωτ. 683

Προς Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Καθ. Ρωσσίδη 11-Τ. Οικονομίδη Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ : Αναθέσεις Μελετών σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005

 

 

Αξιότιμε κ. Γενικέ,

Αναφέρθηκαν στον Σύλλογό μας, από μέλη του, προβλήματα σχετικά με Προκηρύξεις Διαγωνισμών Μελετών Δ.Ε. Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κ.Μ. και συγκεκριμένα ασάφειες, ελλείψεις και ασυμβατότητες στην περιγραφή του αντικειμένου των έργων (π.χ. περίπτωση της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Δασοτεχνικής Διευθέτησης των χειμάρρων των Δ.Δ. Πευκοχωρίου, Χανιώτης, Νέας Σκιώνης, Πολύχρονου και Φούρκας της Χερσονήσου Κασσάνδρας Χαλκιδικής», που προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005, η περιγραφή του αντικειμένου των προς μελέτη έργων περιλαμβάνεται στον «Φάκελο του έργου», που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης μιας σύμβασης. Η σωστή και επιμελής προετοιμασία αυτού, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σύνθετη Μελέτη ή σημαντικού μεγέθους έργο, έχει βαρύνουσα σημασία για την ακριβέστερη σύνταξη της Προσφοράς των διαγωνιζομένων, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στις διαδικασίες της ανάθεσης, αλλά και για την προστασία της αναθέτουσας αρχής κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης, σε θέματα τεχνικών επιλογών, ποιότητας των παραδοτέων και κόστους της μελέτης.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή των στελεχών των Υπηρεσιών σας, που είναι αρμόδια για τη σύνταξη των τευχών των διαγωνισμών Μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, να συντάσσουν με ιδιαίτερη επιμέλεια και με αξιόπιστα στοιχεία τους φακέλους των έργων, προς όφελος της ποιότητας των μελετών.

Με εκτίμηση

 

Η Πρόεδρος

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Αριστοτέλης Τοκατλίδης Πολιτικός Μηχανικός

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες