Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΜΕΔΕΚΕΜ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΔΜΘ

27/03/2017 Φορέας:ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μ-Θ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ:  Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε προκήρυξη ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

ΣΧΕΤ.:  Η με αριθ. ΑΔΑΜ 17PROC00594583 2017-03-20 αναλυτική προκήρυξη και η με αριθ. πρωτ. 17753/20.3.2017 (ΑΔΑ: 62ΟΡΟΡ1Υ-ΔΛΣ) περιληπτική προκήρυξη

 

Επανερχόμαστε στο θέμα της ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΣΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας», και προεκτιμώμενη αμοιβή €108.000,00 προ ΦΠΑ, με αφορμή τη δημοσίευση των παραπάνω σχετικών προκηρύξεων (αναλυτικής και περιληπτικής) της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜ-Θ).

Πρόκειται για επαναπροκήρυξη τμήματος της προκήρυξης με αριθ. ΑΔΑΜ 17PROC005846384 2017-02-25 που είχε δημοσιευθεί και ματαιώθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 15845/10.3/2017 απόφαση του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜ-Θ, μετά από τη με αριθ. πρωτ. 1118/6.3.2017 επιστολή του Συλλόγου μας.

Με τη νέα προκήρυξη θεραπεύθηκε το ζήτημα της ασάφειας αναφορικά με την ανάθεση πολλών επιμέρους συμβάσεων με την ίδια προκήρυξη.

Παρόλα αυτά, και παρότι ο Σύλλογός μας με την προαναφερθείσα επιστολή είχε επισημάνει λεπτομερώς τα προβλήματα των εγγράφων της σύμβασης της πρώτης προκήρυξης, από τα στοιχεία του νέου διαγωνισμού προκύπτει ότι, τα έγγραφα της σύμβασης και η όλη διαδικασία συνεχίζουν να εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα και παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά:

α.      Η εκτίμηση της αξίας της σύμβασης δεν γίνεται αναλυτικά και τεκμηριωμένα, με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο ΓΕΝ.4Β Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών, προσθήκη ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες κ.λπ.)

β.      Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 21.1 της προκήρυξης, πρόκειται για ανάθεση με κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει τιμής, από την προκήρυξη ζητούνται στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς (οργανόγραμμα, συνοχή ομάδας μελέτης, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.). Συγκεκριμένα, στον φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η αναθέτουσα Αρχή συμπεριλαμβάνει και απαιτεί, όλως αυθαιρέτως, το εύρημα: «Δελτίο Τεχνικής Ικανότητας»!!

γ.      Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες Αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης μόνο στις συμβάσεις μελετών (και όχι παροχής τεχνικών και λοιπών συναδών επιστημονικών υπηρεσιών). Εξάλλου, για τη χρησιμοποίηση της τιμής ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης, σε συμβάσεις ανάθεσης μελετών, πρέπει να συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 και, επιπλέον, απαιτείται γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της αναθέτουσας Αρχής.

δ.      Από την παρ. 20.1 του άρθρου 20 της αναλυτικής προκήρυξης παραλείπεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, ενώ στην παρ. 15.1 του άρθρου 15 της ίδιας προκήρυξης υπάρχει η σχετική απαίτηση.

ε.     Με τη νέα προκήρυξη πρόκειται να ανατεθεί τμήμα των υπηρεσιών που θα ανετίθετο με την πρώτη προκήρυξη, και συγκεκριμένα παροχή υπηρεσιών για 3 από τις 7 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη νέα προκήρυξη, ο αριθμός του επιστημονικού δυναμικού και η εκτιμώμενη αμοιβή διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία της πρώτης διακήρυξης, για τις ίδιες εργασίες στις ίδιες Περιφερειακές Ενότητες.

στ.   Στη νέα προκήρυξη συνεχίζει να μη γίνεται αναφορά στο ασυμβίβαστο του/των αναδόχων για τις υπηρεσίες προς τη Δασική Υπηρεσία και προς τους πολίτες, σε τυχόν σύνταξη ενστάσεων-αντιρρήσεων, παρότι επισημάνθηκε από τον Σύλλογό μας στην επιστολή του ως σημαντική παράλειψη, αφού το νέο θεσμικό πλαίσιο εμφατικά απαιτεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων (βλ. άρθρο 24 του ν. 4412/2016).

 

Δεν θεωρούμε σκόπιμο να υπεισέλθουμε, όπως στην προηγούμενη επιστολή μας, σε λεπτομερή περιγραφή των προβλημάτων της νέας προκήρυξης. Και παρά το γεγονός ότι δεν είναι στόχος του Συλλόγου μας να δημιουργεί εμπόδια στις αναθέτουσες Αρχές όταν αυτές επιθυμούν να αναθέσουν συμβάσεις μελετών ή παροχής υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, είμαστε και πάλι στη δυσάρεστη θέση να ζητήσουμε τη ματαίωση και του νέου διαγωνισμού, επειδή, εκτός από όλες τις προαναφερθείσες αστοχίες, δίνει την εικόνα ότι η αναθέτουσα Αρχή χρησιμοποιεί καταχρηστικά τη διαδικασία του ν. 4412/2016 για να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Τελειώνοντας σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών σας σε περίπτωση που αποφασίσετε να αναθέσετε πραγματική σύμβαση παροχής υπηρεσίας με τις διαδικασίες του ν. 4412/2016, ώστε να μην υπάρξουν και στο μέλλον παρόμοια προβλήματα.

Η ΕΑΑΔΗΣΥ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις ενέργειές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (ζ) του π.δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215 Α).

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες