Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΜΕΔΕΚΕΜ

12/03/2017 Φορέας:

                                                                                                              Θεσσαλονίκη, 12.3.2017

                                                                                                             Αρ. πρωτ.: 1146

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του ΣΜΕΔΕΚΕΜ

   

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση για ασφαλιστικό, θεσμικό πλαίσιο μελετών κ.λπ. θέματα

  

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Α.        Άσκηση Αιτήσεων Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά του ΕΦΚΑ

Ασκήθηκαν τρεις Αιτήσεις Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από το ΤΕΕ και μέλη του ΤΕΕ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά:

α.     Της με αριθ. Φ.80000/οικ./60871/16291 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Παύση από 1.1.2017 της λειτουργίας των εντασσόμενων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών (ΦΕΚ Β 3/5.1.2017)», της με αριθ. Δ9/56379/14950/28.12.2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Διορισμός Διοικητή, Υποδιοικητών, προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 729/30.12.2016)» και της με αριθ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205/2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (ΦΕΚ Β 4486/30.12.2016)».

β.     Της με αριθ. Φ.80000/οικ./60298/1472 (ΦΕΚ Β 4483/30.12.2016) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Προθεσμία καταβολής από 1.1.2017 των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ», και

γ.     Της με αριθ. οικ.61502/3399/30.12.2016 (ΦΕΚ Β 4330/30.12.2016) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτό-απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».

 Β.        Συνάντηση με Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

Την Πέμπτη 9.3.2017 έγινε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χ. Σπίρτζη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΣΜΕΔΕΚΕΜ, του ΣΕΓΜ και του ΣΜΕ και υπηρεσιακοί παράγοντες και σύμβουλοι του Υπουργού.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

α.      Οι συστάσεις της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό: Οι συστάσεις της έκθεσης αποτελούν μνημονιακό όρο του Μνημονίου ΙΙΙ. Ενημερωθήκαμε ότι στις διαπραγματεύσεις του Υπουργείου με τα τεχνικά κλιμάκια συμφωνήθηκαν όλες οι συστάσεις πλην μιας, που αφορά στην κατάργηση της ασυμβίβαστης ιδιότητας μεταξύ μελετητών και εργοληπτών. Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι κάνει σημαντικές προσπάθειες να μην υλοποιηθεί η κατάργηση. Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, όπως και ο ΣΕΓΜ και ο ΣΜΕ, απέστειλε επιστολή προς τους εργοληπτικούς συνδέσμους, την οποία επισυνάπτουμε στην παρούσα.

β.      Θέματα εφαρμογής θεσμικού πλαισίου μελετών και παροχής υπηρεσιών: Έγινε προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων για την εφαρμογή του ν. 4412/2016. Εκτενής συζήτηση έγινε πάνω στο θέμα των τιμολογίων, με προτάσεις για οριζόντια μείωση. Οι Σύλλογοι των μελετητών δήλωσαν κάθετα αντίθετοι προς οποιαδήποτε τέτοια προοπτική και ζήτησαν από τον Υπουργό να αναθέσει σε μελετητικά γραφεία ή ομάδες εργασίας την επεξεργασία, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των τιμολογίων.

Επιπλέον, ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ ζήτησε εγγράφως (βλ. συνημμένο έγγραφο) από τον Υπουργό στήριξη στο θέμα των επιστολών-καταγγελιών που αποστέλλει προς αναθέτουσες Αρχές όταν παρατηρούνται παραβιάσεις της νομοθεσίας ή ελλείψεις και ασάφειες στις προκηρύξεις.

 Γ.         Παρακολούθηση καταγγελιών προς αναθέτουσες Αρχές

Όπως γνωρίζετε, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Σύλλογο ζητήματα παραβίασης της νομοθεσίας κατά την προκήρυξη διαγωνισμών ανάθεσης μελετών ή παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αποστέλλεται επιστολή-καταγγελία, με την οποία επισημαίνονται τα προβλήματα των φακέλων και των προκηρύξεων και ζητείται επαναπροκήρυξη των συμβάσεων.

Ήδη είχαμε αποτελέσματα ακύρωσης διαγωνισμών στις περιπτώσεις του Δήμου Συκεών, της ΑΔΜΘ και αναμένεται για τον Δήμο Αριστοτέλη.

Επειδή πολύ συχνά ερωτάται το ΔΣ του Συλλόγου σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες στα θέματα αυτά, σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ παρακολουθεί όσο μπορεί τις εξελίξεις. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να διαθέτει περισσότερο χρόνο για όλες τις περιπτώσεις, λόγω του πλήθους αυτών, ούτε υπάρχει οικονομική δυνατότητα για άσκηση ενστάσεων και προσφυγών. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένη περίπτωση, όταν ενημερωθούν για τις ενέργειες του Συλλόγου, δηλαδή αφού σταλεί η επιστολή διαμαρτυρίας, να επικοινωνούν οι ίδιοι με τις αναθέτουσες Αρχές, και σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα να ενημερώνουν το ΔΣ του Συλλόγου.

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες