Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

12/03/2017 Φορέας:Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

                                                   Θεσσαλονίκη, 6.3.2017

                                                   Αρ. πρωτ.: 1118

ΠΡΟΣ:

1. κ. Νικήτα Φραγκισκάκη

   Γενικό Γραμματέα ΑΔΜ-Θ

   email: sg@damt.gov.gr

2. κ. Απόστολο Αϊναλή

   Προϊστάμενο Διεύθυνσης

   Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

   email: dsed@damt.gov.gr

3. κ. Φ. Κιουρκτσή, κ. Κ.-Δ. Τσιλίκη

   Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

   Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

   email: tdx@damt.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

κ. Χρήστο Σπίρτζη

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - ΤΚ 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ

email: ypourgos@yme.gov.gr

FAX: 210-6427520

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Γιώργο Στασινό

    Πρόεδρο ΤΕΕ

    Νίκης 4 – 10248 ΑΘΗΝΑ

    email: president@central.tee.gr

    FAX: 210-3221772

2. κ. Πάρι Μπίλλια

    Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ

    email: grproedrou-tkm@central.tee.gr

    FAX: 2310-883110

3. κ. Σπύρο Μάμαλη

    Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ

    email: info@geotee.gr

 

 

ΘΕΜΑ:  Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε προκήρυξη ανάθεσης μελέτης

ΣΧΕΤ.:  Η με αριθ. ΑΔΑΜ 17PROC005846384 2017-02-25 αναλυτική προκήρυξη και η με αριθ. πρωτ. 11134/20.2.2017 (ΑΔΑ: 6ΓΛ8ΟΡ14-Ψ1Π) περιληπτική προκήρυξη

 

 

Διαβιβάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας η παραπάνω σχετική προκήρυξη της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

«Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΣΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικής Μακεδονίας», με προεκτιμώμενη αμοιβή €161.290,30 προ ΦΠΑ.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε και διαθέτουμε προκύπτει ότι τα έγγραφα της σύμβασης και η όλη διαδικασία εμφανίζει σημαντικά προβλήματα και παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, από τα έγγραφα της σύμβασης, και ειδικότερα από:

α.     τη με αριθ. πρωτ. 11133/20.2.2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της ΑΔΜ-Θ, που αναφέρει ότι θα διενεργηθεί δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμολογίων της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των €161.290,30 (πλέον ΦΠΑ 24%),

β.     τη με αριθ. ΑΔΑΜ 17PROC005846384 2017-02-25 αναλυτική προκήρυξη, και

γ.     τη με αριθ. πρωτ. 11134/20.2.2017 περιληπτική προκήρυξη,

προκύπτει ότι πρόκειται για ανάθεση μίας ενιαίας σύμβασης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του άρθρου 2 παρ. 3 (6)β του ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία €161.290,30 (προ ΦΠΑ).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4412/2016, η υπό ανάθεση σύμβαση είναι άνω του ορίου και δεν εξαιρείται από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 65 του νόμου.

Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί, όπως αναφέρεται στην αναλυτική προκήρυξη (άρθρο 13 παρ. 13.5), κάθε υποψήφιος να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ανεξάρτητες προσφορές για μέχρι δύο Περιφερειακές Ενότητες, τότε θα έπρεπε να είχαν δημοσιευθεί επτά (7) διαφορετικές προκηρύξεις αφού πρόκειται για επτά (7) διαφορετικές συμβάσεις, κάτω των ορίων.

Εξάλλου, η παρ. 13.3 του πρότυπου τεύχους προκήρυξης, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική, δεν επιτρέπει την υποβολή προσφοράς για μέρος του συμβατικού αντικειμένου.

Μετά τα παραπάνω, η με αριθ. ΑΔΑΜ 17PROC005846384 2017-02-25 αναλυτική προκήρυξη και η αντίστοιχη περιληπτική πρέπει να ανακληθούν και να επαναπροκηρυχθεί η σύμβαση με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων.

 

Πέραν του ανωτέρω βασικού ζητήματος, και προκειμένου να μην επαναληφθούν στη νέα προκήρυξη (ή στις νέες προκηρύξεις) οι ίδιες ασάφειες, ελλείψεις και σφάλματα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 

Α.        Εκτίμηση αξίας της σύμβασης

Α.1      Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4412/2016, στον φάκελο της δημόσιας σύμβασης περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός της σύμβασης και η τεκμηρίωσή του.

Περαιτέρω, η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 ορίζει τους τρόπους με τους οποίους υπολογίζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή. Ειδικότερα, η εκτίμηση γίνεται με βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και τις ειδικές διατάξεις περί αμοιβής των κατηγοριών αυτών. Η ίδια διάταξη ορίζει ότι θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών που θα περιλαμβάνει ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών και τεχνικών υπηρεσιών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 18/2016 (αριθ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ. 68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005, οι οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 377 του ν. 4412/16 και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ν. 4412/16, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των νέων προβλεπόμενων αποφάσεων.». Ως παράδειγμα η εγκύκλιος αναφέρει την υπουργική απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών και τις σχετικές τροποποιήσεις-βελτιώσεις.

Στο άρθρο 2 παρ. 2.1 της αναλυτικής προκήρυξης αναφέρεται ότι στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού περιλαμβάνεται και «Τεύχος τεχνικών δεδομένων και προεκτιμώμενων αμοιβών». Ωστόσο, το τεύχος αυτό δεν περιλαμβάνει αναλυτική και τεκμηριωμένη προεκτίμηση της αξίας της σύμβασης, που έπρεπε να γίνει με το άρθρο ΓΕΝ.4Β του Κανονισμού, που αφορά στην αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης.

Α.2      Στο άρθρο 12 παρ. 12.1 της αναλυτικής προκήρυξης, που αφορά στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, αναφέρεται μια συνολική αμοιβή €161.290,30, και ακολουθούν επτά (7) επιμέρους αμοιβές για επτά (7) Π.Ε., με την αναφορά ότι πρόκειται για «επιμέρους κατηγορίες υποστηρικτικών εργασιών». Στο τέλος προστίθεται ένα ποσό €5.548,37, για «για δαπάνες που αφορούν ενδεχόμενη επέκταση της παροχής υποστηρικτικών εργασιών για χρονική περίοδο έως 2 μήνες, εάν και εφόσον απαιτηθεί για ορισμένες Π.Ε.».

Η παρ. 12.1 του άρθρου 12 της πρότυπης προκήρυξης, που όπως προαναφέρθηκε ισχύει υποχρεωτικά, περιλαμβάνει ανάλυση του ποσού της συνολικής αμοιβής της σύμβασης κατά κατηγορία μελέτης του άρθρου 2 παρ. 3 περ. (15) του ν. 4412/2017. Η ανάλυση του ποσού της κατηγορίας 24 σε επτά (7) επιμέρους τμήματα είναι εσφαλμένη και αλλοιώνει την τάξη του απαιτούμενου μελετητικού πτυχίου, αφού σε κάθε μία από τις επτά περιπτώσεις απαιτείται μελετητικό πτυχίο τάξης Β και άνω, ενώ θα έπρεπε να ζητείται για το σύνολο της σύμβασης μελετητικό πτυχίο τάξης Δ και άνω.

Α.3      Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 περ. (α) του ν. 4412/2016, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνεται ποσοστό 15% ως απρόβλεπτες δαπάνες, που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 186 του νόμου. Το ποσό των €5.547,37 που αναφέρεται στην παρ. 12.1 της αναλυτικής προκήρυξης δεν αντιστοιχεί προφανώς στις «απρόβλεπτες δαπάνες» του άρθρου 53 παρ. 8(α) του νόμου, αφού αφενός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδεχόμενη επέκταση της παροχής υποστηρικτικών εργασιών, και αφετέρου δεν αποτελεί ποσοστό 15% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι, πιθανόν, το ποσό αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί «δικαίωμα προαίρεσης», που επιτρέπεται για τις συμβάσεις άνω των ορίων, από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, η πρόβλεψη του ποσού είναι άστοχη, αφού δεν γίνεται σαφές σε ποιο τμήμα της σύμβασης αντιστοιχεί, ειδικά αν θεωρηθεί ότι πρόκειται για επτά (7) διαφορετικές συμβάσεις.

Συνεπώς, στην νέα προκήρυξη πρέπει να γίνει αναλυτική και τεκμηριωμένη εκτίμηση της αξίας της σύμβασης, και να συμπεριληφθεί σ’ αυτήν ποσό απρόβλεπτων δαπανών (15% επί της εκτιμώμενης αξίας) και, αν προκηρυχθεί ως ενιαίο αντικείμενο, να συμπεριληφθεί ποσό ως δικαίωμα προαίρεσης για τυχόν συμπληρωματικές εργασίες ή παρατάσεις της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

 

Β.        Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης

Από το περιεχόμενο της αναλυτικής προκήρυξης δεν είναι σαφές με ποιόν τρόπο θα γίνει η ανάθεση, αφού σε διάφορα σημεία αυτής υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες αναφορές. Συγκεκριμένα:

α.     Στο άρθρο 3 («Υποβολή φακέλου προσφοράς») της αναλυτικής προκήρυξης και ειδικότερα στην παρ. 3.3 ορίζεται ότι ο φάκελος Προσφοράς θα περιέχει δύο ξεχωριστούς υποφακέλους «Δικαιολογητικά συμμετοχής» & «Οικονομική προσφορά». Δηλαδή, παραλείπεται ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά».

β.     Στο άρθρο 20 («Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς») της αναλυτικής προκήρυξης και ειδικότερα στην παρ. 20.2 («Φάκελος Τεχνικής προσφοράς ανά ΠΕ») ορίζεται ότι θα πρέπει να υποβληθεί και φάκελος Τεχνικής προσφοράς ανά ΠΕ, με λεπτομερή περιγραφή του περιεχομένου του (τεχνική έκθεση, χρονοδιάγραμμα, οργανόγραμμα & έκθεση καθηκόντων, στοιχεία συνοχής).

γ.     Στο άρθρο 21 («Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς») της αναλυτικής προκήρυξης και ειδικότερα στην παρ. 21.2 («Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς») υπάρχει «παύλα», όπως στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται υποβολή Τεχνικής Προσφοράς.

δ.     Τέλος, στην παρ. 21.3 του ως άνω άρθρου 21 της αναλυτικής προκήρυξης ορίζεται ως συντελεστής βαρύτητας της βαθμολόγησης της οικονομικής προσφοράς το 100%, δηλαδή θεωρείται ως αποκλειστικό κριτήριο ανάθεσης η οικονομική προσφορά, δηλαδή η τιμή.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι εκ παραδρομής, προφανώς, δεν είναι σαφής η επιλογή των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης και αυτό πρέπει κατά την επαναπροκήρυξη να διορθωθεί.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης μόνο στις συμβάσεις μελετών (και όχι παροχής τεχνικών και λοιπών συναδών επιστημονικών υπηρεσιών). Εξάλλου, για τη χρησιμοποίηση της τιμής ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης, σε συμβάσεις ανάθεσης μελετών, πρέπει να συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 και, επιπλέον, απαιτείται γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής.

 

Γ.         Ασάφειες ως προς τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς κατά τμήματα

Στα άρθρα 12 («Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης») και 13 («Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών») της αναλυτικής προκήρυξης υπάρχουν ασάφειες και αλληλοσυγκρουόμενες αναφορές. Συγκεκριμένα:

α.     Στο τέλος της παρ. 12.1 αναφέρεται με έντονη γραφή ότι «Κάθε υποψήφιος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει ανεξάρτητες προσφορές για μέχρι δύο Π.Ε., έχοντας την ανάλογη τάξη πτυχίου που απαιτείται γι’ αυτές.».

β.      Στην παρ. 13.2 αναφέρεται ότι «Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.».

γ.     Στην παρ. 13.3 αναφέρεται ότι «Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για κάθε μέρος του συμβατικού αντικειμένου (ανά Π.Ε.) των υποστηρικτικών εργασιών.».

δ.     Στην παρ. 13.5 αναφέρεται ότι «Κάθε υποψήφιος ανάδοχος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει ανεξάρτητες προσφορές ανά Π.Ε. για μέχρι δύο Π.Ε., έχοντας την ανάλογη τάξη πτυχίου που απαιτείται γι’ αυτές.».

Πέραν των ανωτέρω ασαφειών, όπως προαναφέρθηκε, η παρ. 13.3 του πρότυπου τεύχους προκήρυξης, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική, δεν επιτρέπει την υποβολή προσφοράς για μέρος του συμβατικού αντικειμένου.

 

Δ.        Προθεσμίες της σύμβασης

Στο άρθρο 12 παρ. 12.3 της πρότυπης αναλυτικής προκήρυξης καθορίζονται η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες της σύμβασης για την περαίωση του αντικειμένου αυτής. Επίσης, καθορίζεται ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου.

Στην αντίστοιχη παράγραφο της υπό ανάθεση δημόσιας σύμβασης η συνολική προθεσμία και ο καθαρός χρόνος για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου συμπίπτουν (8 μήνες). Αυτό δεν μπορεί να ισχύει, αφού στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται πέραν του καθαρού χρόνου και τυχόν καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, αλλά και οι χρόνοι που απαιτούνται για τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης των τμημάτων ή του συνόλου της σύμβασης.

Επίσης, αντί του καθορισμού τμηματικών προθεσμιών (που σημειωτέον είναι προαιρετικός, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016), αναφέρεται ότι: «Τα άτομα που θα παρέχουν υποστηρικτικές εργασίες στα ανωτέρω Δασαρχεία δύναται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δασών μετά το πέρας των πρώτων 4 μηνών να συνεχίσουν να παρέχουν τις υποστηρικτικές εργασίες στην οικεία Δ/νση Δασών στο Τμήμα Χαρτογραφήσεων.».

Τα ανωτέρω δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση στοιχεία τμηματικής προθεσμίας, δεν δίνεται καμία πληροφορία σχετικά με το νόημα της μνημονευόμενης απόφασης του οικείου Διευθυντή Δασών, ούτε πώς εφαρμόζεται και ποιες επιπτώσεις τυχόν θα έχει στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

 

Ε.         Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (εμπειρία)

Στην αναλυτική προκήρυξη υπάρχουν ασάφειες και αλληλοσυγκρουόμενες αναφορές σχετικά με τη ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και ειδικότερα για τη ζητούμενη εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου και των συνεργατών του. Συγκεκριμένα:

α.     Στο άρθρο 19 παρ. 19.2.α αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει «Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών τουλάχιστον 24 μηνών … και στη χρήση του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τουλάχιστον 24 μηνών».

β.     Στο άρθρο 21 παρ. 21.3 αναφέρεται ότι «Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην κατάρτιση των Δασικών Χαρτών είναι τουλάχιστον 24 μηνών και στη χρήση του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τουλάχιστον 36 μηνών.».

γ.     Στο άρθρο 22 παρ. 22.2.3 αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει «... αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση των Δασικών Χαρτών και στη χρήση του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τουλάχιστον 24 μηνών.».

δ.     Στο άρθρο 4 παρ. 4.2 αναφέρεται ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει στο Πρακτικό τα στοιχεία των προσφορών, μεταξύ των οποίων και την «... αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των δύο ετών σε αντίστοιχες εργασίες.».

ε.     Στο τέλος της παρ. 22.2.3 του άρθρου 22 αναφέρεται απαιτούμενη εμπειρία «στη χρήση του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε οποιοδήποτε έργο της Δασικής Υπηρεσίας».

Στη νέα προκήρυξη πρέπει οι αναφορές στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να είναι ίδιες σε όλα τα άρθρα και να είναι πλήρως προσδιορισμένες, χωρίς ασάφειες και αοριστίες.

 

ΣΤ.      Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα (εξοπλισμός)

Στην παρ. 19.2.α του άρθρου 19 ζητείται από τον προσφέροντα να διαθέτει φορητό εξοπλισμό (φορητούς υπολογιστές και δυνατότητα ανεξάρτητης πρόσβασης στο διαδίκτυο) για κάθε συνεργάτη, για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής της ΕΚΧΑ με προεγκατεστημένο το κατάλληλο λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Ωστόσο, στη άρθρο 22, και ειδικότερα στις παρ. 22.2.3.α και β, στο οποίο αναφέρονται τα μέσα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τον υποψήφιο ανάδοχο και τους συνεργάτες του αντίστοιχα, δεν γίνεται καμία μνεία στην απόδειξη διάθεσης του παραπάνω εξοπλισμού.

Εκτός από τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, στη νέα προκήρυξη πρέπει να είναι σαφείς και οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό χωριστά για τον υποψήφιο ανάδοχο και τους συνεργάτες του.

 

Ζ.         Συγκρούσεις συμφερόντων

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων απαιτεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων (βλ. άρθρο 24 του ν. 4412/2016).

Είναι, συνεπώς, απαραίτητο στη νέα προκήρυξη να γίνεται αναφορά στο ασυμβίβαστο του/των αναδόχων για τις υπηρεσίες προς τη Δασική Υπηρεσία και προς τους πολίτες, σε τυχόν σύνταξη ενστάσεων-αντιρρήσεων.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να ανακαλέσετε την εν λόγω προκήρυξη και να επαναπροκηρύξετε την ανάθεση της σύμβασης, επανορθώνοντας τις παρεκκλίσεις από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με τις κατάλληλες συμπληρώσεις και διευκρινίσεις προκειμένου να απαλειφθούν οι ασάφειες και οι ελλείψεις των εγγράφων της σύμβασης.

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες