Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Απόψεις και προτάσεις για την ΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

18/09/2016 Φορέας:Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γενική Γραμματεία Υποδομών Συμβούλιο Δημοσίων Έργων-Τμήμα Κατασκευών

Θεσσαλονίκη, 18.9.2016

 Αρ. πρωτ.: 1060

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Γενική Γραμματεία Υποδομών

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων-Τμήμα Κατασκευών

Ομάδα Εργασίας 1 (Κατασκευές)

(υπόψη κ. Μιλένας Κόντου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  1. κ. Χρήστο ΣΠΙΡΤΖΗ

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - ΤΚ 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ

email: ypourgos@yme.gov.gr

FAX: 210-6508085

  1. κ. Γιώργο ΔΕΔΕ

Γενικό Γραμματέα Υποδομών

email: secretary.ggy@ggde.gr

FAX: 210-6462565

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Αντώνιο Κοτσώνη

Πρόεδρο Συμβουλίου Δ.Ε.-Τμήμα Κατασκευών

Χ. Τρικούπη 182-11471 ΑΘΗΝΑ

email: Sde.tk.ggy@gmail.com

FAX: 210-6449790

 

ΘΕΜΑ:  Απόψεις και προτάσεις για την ΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

ΣΧΕΤ.:   1. Η με αριθ. πρωτ. 5996/2.9.2016 απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

               2. Το με αριθ. πρωτ. Κ/261/6.9.2016 έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων-Τμήμα Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Σε συνέχεια των παραπάνω (1) και (2) σχετικών σας αποστέλλουμε τις παρακάτω απόψεις και προτάσεις του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την υπουργική απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της παραπάνω παραγράφου τα ζητήματα που θα πραγματεύεται η υπουργική απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 118 αφορά σε διαδικαστικά θέματα λειτουργίας του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων. Επί των ζητημάτων αυτών δεν κατατίθενται από τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ απόψεις και αναμένεται η έκδοση του σχεδίου υπουργικής απόφασης της ομάδας εργασίας, προκειμένου να διατυπωθούν ενδεχομένως σχόλια και παρατηρήσεις.

Ωστόσο, θεωρούμε απαραίτητο και κρίσιμο να καταθέσουμε τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με το σύστημα ανάθεσης του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση»:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίζει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος της απευθείας ανάθεσης. Προς τούτο, απαιτείται προσθήκη παραγράφου με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη στο άρθρο 118. Η υπουργική απόφαση θα αφορά στα ακόλουθα θέματα:

α.      Διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου ενδιαφερομένων της παρ. 5 του άρθρου 118

Αναφορικά με το θέμα αυτό προτείνονται τα εξής:

α.1   Ο κατάλογος να είναι κοινός για μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

α.2    Ο κατάλογος κατά κατηγορία μελέτης/παροχής υπηρεσίας ή έργου να συντάσσεται κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (π.χ. κατά Περιφέρεια της χώρας) και όχι κατά φορέα.

          Η διαδικασία αυτή μειώνει αισθητά τον αριθμό των καταλόγων στο σύνολο της χώρας, και, συνεπώς το σύστημα θα είναι περισσότερο εύκολο να λειτουργήσει. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό θα γίνεται μεγαλύτερη διασπορά των αναθέσεων, δηλαδή θα αναλαμβάνουν συμβάσεις περισσότεροι μελετητές, γραφεία μελετών, εργολήπτες και εργοληπτικές επιχειρήσεις. Τέλος, με τον τρόπο αυτό θα είναι σπανιότερη η ενδεχόμενη αποτυχία σύστασης καταλόγου λόγω έλλειψης αριθμού ενδιαφερομένων (λιγότεροι από τρεις).

α.3    Φορέας κατάρτισης των καταλόγων να είναι η οικεία Περιφέρεια ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση (στη δεύτερη περίπτωση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα καταρτίζει καταλόγους για κάθε μία από τις Περιφέρειες της αρμοδιότητάς της).

α.4    Η κατάρτιση των καταλόγων να γίνεται το 1ο δίμηνο κάθε έτους και η σχετική πρόσκληση να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και στις ιστοσελίδες των φορέων κατάρτισης.

α.5    Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάταξη του εδαφίου 2 της παρ. 5 του άρθρου 118, που αφορά στις απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στους καταλόγους.

        Οι απαιτήσεις της ειδικής τεχνικής ικανότητας μπορούν να διαμορφωθούν όταν ο φορέας γνωρίζει το αντικείμενο και τη φύση της μελέτης.

          Αναφορικά με το θέμα αυτό ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ επεξεργάζεται εναλλακτικές προτάσεις, τις οποίες σύντομα θα σας γνωστοποιήσει.

β.      Λειτουργία του συστήματος απευθείας ανάθεσης

Τα θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν και εξειδικευθούν είναι τα ακόλουθα:

β.1    Τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας που κληρώθηκε δεν επιθυμεί να αναλάβει τη σύμβαση.

β.2    Πώς γίνεται ο έλεγχος του ορίου του ποσοστού 10% για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 118.

          Αναφορικά με τα θέματα αυτά ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ επεξεργάζεται προτάσεις, τις οποίες σύντομα θα σας γνωστοποιήσει.

Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω προτάσεις μας και ζητούμε να παραβρεθούμε σε ειδική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας σας, προκειμένου να εκθέσουμε και να υποστηρίξουμε τις απόψεις μας, όπως προβλέπεται από τα παραπάνω σχετικά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα αποστείλουμε σύντομα στην ομάδα εργασίας προτάσεις σχετικά με την υπουργική απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 188, της οποίας επίσης έχετε την αρμοδιότητα σύνταξης.

 Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

 

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες