Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Συμπληρωματικές απόψεις και προτάσεις για την ΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

27/09/2016 Φορέας:Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θεσσαλονίκη, 27.9.2016

Αρ. πρωτ.: 1068

 

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Γενική Γραμματεία Υποδομών

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων-Τμήμα Κατασκευών

Ομάδα Εργασίας 1 (Κατασκευές)

(υπόψη κ. Μιλένας Κόντου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  1. κ. Χρήστο ΣΠΙΡΤΖΗ

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - ΤΚ 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ

email: ypourgos@yme.gov.gr

FAX: 210-6508085

  1. κ. Γιώργο ΔΕΔΕ

Γενικό Γραμματέα Υποδομών

email: secretary.ggy@ggde.gr

FAX: 210-6462565

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Αντώνιο Κοτσώνη

Πρόεδρο Συμβουλίου Δ.Ε.-Τμήμα Κατασκευών

Χ. Τρικούπη 182-11471 ΑΘΗΝΑ

email: Sde.tk.ggy@gmail.com

FAX: 210-6449790

ΘΕΜΑ:  Συμπληρωματικές απόψεις και προτάσεις για την ΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

ΣΧΕΤ.:   1. Η με αριθ. πρωτ. 5996/2.9.2016 απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

               2. Το με αριθ. πρωτ. Κ/261/6.9.2016 έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων-Τμήμα Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

               3. Η με αριθ. πρωτ. 1060/18.9.2016 επιστολή μας

Σε συνέχεια της παραπάνω (3) σχετικής επιστολής μας, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές απόψεις και προτάσεις του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος ανάθεσης του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του ν. 4412/2016.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α.      Διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου ενδιαφερομένων της παρ. 5 του άρθρου 118

α.1   Είχαμε προτείνει και τεκμηριώσει στην παραπάνω (3) σχετική επιστολή μας να συντάσσεται ο κατάλογος των ενδιαφερομένων να λάβουν μέρος στην κλήρωση (κατά κατηγορία μελέτης/παροχής υπηρεσίας ή έργου) κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (π.χ. κατά Περιφέρεια της χώρας) και όχι κατά φορέα.

          Συμπληρωματικά προτείνεται για τις κεντρικές αναθέτουσες Αρχές (π.χ. Υπουργεία) και τις αναθέτουσες Αρχές με έργα και μελέτες εθνικής εμβέλειας (π.χ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ) να καταρτίζεται ιδιαίτερος κατάλογος για κάθε μία από αυτές.

          Στις περιπτώσεις αυτές, εννοείται πως φορέας κατάρτισης του εκάστοτε καταλόγου θα είναι ο οικείος φορέας.

α.2    Όπως επισημάναμε στην προηγούμενη επιστολή μας, οι απαιτήσεις της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας διαμορφώνονται από την αναθέτουσα Αρχή όταν οριστικοποιείται το αντικείμενο και η φύση της μελέτης. Επιπλέον, οι μελέτες που θα ανατίθενται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στο συντριπρικά μεγαλύτερο ποσοστό τους θα είναι απλές, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Συνεπώς, η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά την άποψη του Συλλόγου μας στις περιπτώσεις της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κριτήριο επιλογής.

        Σε τυχόν ειδικές περιπτώσεις, που απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και ικανότητα, η αναθέτουσα Αρχή έχει πάντα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του διαγωνισμού.

β.      Λειτουργία του συστήματος απευθείας ανάθεσης

β.1    Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, θα κληρώνονται τρεις οικονομικοί φορείς, που θα έχουν κατά σειρά το δικαίωμα ανάληψης της μελέτης. Ο πρώτος θα είναι ο προσωρινός ανάδοχος, μέχρι τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης, οπότε γίνεται ανάδοχος της σύμβασης.

          Ο δεύτερος και ο τρίτος κληρωθείς αποτελούν τους επιλαχόντες, οι οποίοι κατά σειρά θα αποτελούν τον προσωρινό ανάδοχο και ανάδοχο σε περίπτωση άρνησης του πρώτου κληρωθέντα να υπογράψει σύμβαση ή σε περίπτωση κατά την οποία ο πρώτος κληρωθείς δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις για την ανάθεση.

        Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας από τους τρεις κληρωθέντες δεν επιθυμεί ή δεν δικαιούται να υπογράψει τη σύμβαση και να αναλάβει τη μελέτη, τότε η αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να υπογράφει τη σύμβαση με οικονομικό φορέα της επιλογής της.

β.2    Αν οικονομικός φορέας δεν αρνηθεί εξαρχής να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης, προσκομίσει τα δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσκληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και δεν εμφανιστεί για την υπογραφή, τότε διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο και δεν λαμβάνει μέρος στις υπόλοιπες κληρώσεις του έτους, όπως γίνεται και στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης.

          Εναλλακτικά στα β.1 και β.2: Όταν η αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση μελέτης, αποστέλλεται email σε όλα τα μέλη του Μητρώου της αντίστοιχης κατηγορίας και αυτά υποχρεούνται εντός μικρού χρονικού διαστήματος (π.χ. 2 ημέρες) να απαντήσουν αν ενδιαφέρονται ή όχι για τη συγκεκριμένη μελέτη, οπότε η κλήρωση γίνεται μεταξύ των ενδιαφερομένων.

β.3    Ο έλεγχος του ορίου του ποσοστού 10% για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 118 θα γίνεται από το Τεχνικό Συμβούλιο πριν από την ανάθεση της μελέτης.

Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω προτάσεις μας και ζητούμε να παραβρεθούμε σε ειδική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας σας, προκειμένου να εκθέσουμε και να υποστηρίξουμε τις απόψεις μας, όπως προβλέπεται από τα παραπάνω σχετικά.

 

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες