Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Απόψεις και προτάσεις για την ΥΑ της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016

16/09/2016 Φορέας:Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θεσσαλονίκη, 16.9.2016

Αρ. πρωτ.: 1059

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Γενική Γραμματεία Υποδομών

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων-Τμήμα Κατασκευών

Ομάδα Εργασίας 1 (Μελέτες)

(υπόψη κ. Ιωάννη Κανελλόπουλου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  1. κ. Χρήστο ΣΠΙΡΤΖΗ

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - ΤΚ 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ

email: ypourgos@yme.gov.gr

FAX: 210-6508085

  1. κ. Γιώργο ΔΕΔΕ

Γενικό Γραμματέα Υποδομών

email: secretary.ggy@ggde.gr

FAX: 210-6462565

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Αντώνιο Κοτσώνη

Πρόεδρο Συμβουλίου Δ.Ε.-Τμήμα Κατασκευών

Χ. Τρικούπη 182-11471 ΑΘΗΝΑ

email: Sde.tk.ggy@gmail.com

FAX: 210-6449790

 

 

ΘΕΜΑ:  Απόψεις και προτάσεις για την ΥΑ της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016

ΣΧΕΤ.:   1. Η με αριθ. πρωτ. 5996/2.9.2016 απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

               2. Το με αριθ. πρωτ. Κ/261/6.9.2016 έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων-Τμήμα Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω (1) και (2) σχετικών σας αποστέλλουμε τις παρακάτω απόψεις και προτάσεις του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την υπουργική απόφαση της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία:

 «δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, ….».

Με βάση τις «παρατηρήσεις» του πίνακα που είναι συνημμένος στην (1) σχετική υπουργική απόφαση θα επανεκδοθεί η ισχύουσα απόφαση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α.      Ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών πρέπει να είναι ενιαίος και να περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 3 (15) του ν. 4412/2016. Ο υφιστάμενος Κανονισμός απαιτεί συμπλήρωση για τις κατηγορίες μελετών που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτόν ή στις λοιπές υπουργικές αποφάσεις. Ωστόσο, προς το παρόν θεωρείται σκόπιμο να γίνει απλώς μία επανέκδοση των ισχυουσών υπουργικών αποφάσεων, με επιβεβαίωση της ισχύος τους και να προγραμματιστεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η συμπλήρωση και ολοκλήρωση Ενιαίου Κανονισμού για όλες τις κατηγορίες μελετών.

β.     Στο μεταβατικό χρονικό διάστημα θα πρέπει τουλάχιστον να κωδικοποιηθούν σε μία υπουργική απόφαση: η Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ 1162 Β), δηλαδή ο αρχικός Κανονισμός και οι δύο βελτιώσεις του.

γ.      Στην υπουργική απόφαση που θα επιβεβαιώνει την ισχύ του υφιστάμενου Κανονισμού πρέπει να συμπεριληφθούν και να επιβεβαιωθεί η ισχύς και των λοιπών υπουργικών αποφάσεων που ισχύουν για άλλες κατηγορίες μελετών. Στον πίνακα 1 του συνημμένου Παραρτήματος παρουσιάζονται κατά κατηγορία μελέτης οι ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις που περιλαμβάνουν προεκτίμηση αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.

 

Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω προτάσεις μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνδρομή στο έργο σας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα αποστείλουμε σύντομα στην ομάδα εργασίας προτάσεις σχετικά με τις υπουργικές αποφάσεις της παρ. 15 του άρθρου 86 και της παρ. 6 του άρθρου 188, των οποίων επίσης έχετε την αρμοδιότητα σύνταξης.

 Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(συνημμένο στη με αριθ. πρωτ. 1059/16.9.2016 επιστολή του ΣΜΕΔΕΚΕΜ)

 

Πίνακας 1. Υφιστάμενη νομοθεσία προεκτιμώμενων αμοιβών κατά κατηγορία μελέτης

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1

Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες

-    Υ.Α. 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 Δ): Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών

2

Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες

-    Υ.Α. 5731/1146/23.2.2000 (ΦΕΚ 329 Β): Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση αυτών

-    Υ.Α. ΔΤΕ/β/οικ. 6504/344/13.3.2001 (ΦΕΚ 346 Β): Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση των μελετών πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών κ.λπ.

-    Υ.Α. 73898/2208/94/5.8.1994 (ΦΕΚ 606 Β): Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου για τις μελέτες εφαρμογής πολεοδομικών μελετών που συντάσσονται σε ψηφιακή μορφή με υπόβαθρα κτηματογραφικά διαγράμματα που προέκυψαν με τη μέθοδο των ορθογώνιων συντεταγμένων

6

Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ 1162 Β): Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με τις:

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58 Β/2006): Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, και

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 900 Β): Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005

7

Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες

8

Στατικές μελέτες

9

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες

10

Μελέτες Οδοποιίας

11

Μελέτες Λιμενικών Έργων

13

Μελέτες Υδραυλικών Έργων

14

Ενεργειακές μελέτες

-    Υ.Α. Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 (ΦΕΚ 407 Β): Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

16

Μελέτες τοπογραφίας

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ 1162 Β): Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με τις:

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58 Β/2006): Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, και

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 900 Β): Έγκριση της Β’ βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005

-    Υ.Α. 3750/1738 ΔΠ (ΦΕΚ 1156 Β/24.7.2008): Έγκριση αναθεώρησης τεχνικών προδιαγραφών των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου

-    Εγκύκλιος Δ12 της ΓΓΔΕ: Οδηγίες για τη σύνταξη των πινάκων κτηματογράφησης, κτηματολογικών πινάκων και γενικά των στοιχείων που απαιτούνται για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακινήτων σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλεως σύμφωνα με τον ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων»

-    Υ.Α. οικ. 9703/633/13.3.1995 (ΦΕΚ 167 Δ): Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου σύνταξης κτηματογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:1.000 με ορθογώνιες συντεταγμένες και κτηματολογικών πινάκων

-    Υ.Α. Δ12/οικ./3193/19.4.2011 (ΦΕΚ 667 Β): Έγκριση Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών για τις εργασίες αναδασμών σύμφωνα με τον Ν. 674/77 «Περί αναδασμού κ.λπ.

20

Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ 1162 Β): Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με τις:

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58 Β/2006): Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, και

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 900 Β): Έγκριση της Β’ βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005

-    Υ.Α. 16374/3696 (ΦΕΚ 723 Β/15.7.1998): Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές

-    Υ.Α. Δ14ε/1362/11.3.1993 (ΦΕΚ 223 Β): Έγκριση ανάλυσης τιμών γεωλογικών εργασιών

-    Υ.Α. 34510/7766 (ΦΕΚ 35 Β/26.1.1999): Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών για την προστασία ιαματικών πηγών σε πολεοδομούμενες περιοχές

21

Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ 1162 Β): Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με τις:

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58 Β/2006): Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, και

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 900 Β): Έγκριση της Β’ βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005

22

Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες

24

Δασικές μελέτες

-    Υ.Α. 84627/626/2008 (ΦΕΚ 319 Β): Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων

-    Υ.Α. 85233/1674/10.3.2006 (386 Β): Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και την εκτέλεση των σχετικών τοπογραφικών εργασιών

27

Περιβαλλοντικές μελέτες

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 (ΦΕΚ 1162 Β): Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με τις:

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58 Β/2006): Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, και

-    Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 900 Β): Έγκριση της Β’ βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005

 

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες