Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Απόψεις και προτάσεις επί του Σχεδίου Καταστατικού του ΤΜΕΔΕ

13/10/2016 Φορέας:Πρόεδρο και μέλη Διοικούσας Επιτροπής ΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ

Θεσσαλονίκη, 13.10.2016

 Αρ. πρωτ.: 1075

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο και μέλη

Διοικούσας Επιτροπής ΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-     TEE, email: president@central.tee.gr

-     ΣΕΓΜ, email: kalergis@roikos.gr, tzanis@anodos.com.gr

-     ΣΤΕΑΤ, email: info@steat.gr

-     ΣΑΤΕ, email: info@sate.gr, info@dimer.gr

-     ΠΕΣΕΔΕ, email: gngagalis@gmail.com, vgalanis@tee.gr

-     ΠΕΔΜΕΔΕ, email: manoskasselas@gmail.com

-     ΠΕΔΜΗΕΔΕ, email: agkontes@gmail.com

-     κ. Ισιδώρα Παυλάτου, email: ipavlatou@tsmede.gr

 

ΘΕΜΑ:  Απόψεις και προτάσεις επί του Σχεδίου Καταστατικού του ΤΜΕΔΕ

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι,

σας αποστέλλουμε τις κατ’ άρθρον απόψεις και προτάσεις του Συλλόγου μας επί του Σχεδίου Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΜΕΔΕ ΝΠΙΔ».

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν περαιτέρω συμπληρώσεις στην πορεία διαμόρφωσης του τελικού κειμένου.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η επωνυμία του Ταμείου παραπέμπει αποκλειστικά σε Μηχανικούς Εργολήπτες, ενώ μεγάλος αριθμός των μελών του Ταμείου είναι Μελετητές.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Η επωνυμία του Ταμείου να είναι: «Ταμείο Μηχανικών Δημοσίων Έργων – ΤΜΗΔΕ». Σε περίπτωση κατά την οποία παραμείνει η λέξη «Εργοληπτών» στον τίτλο, να συμπληρωθεί και η λέξη: «Μελετητών».

 

Άρθρο 1 παρ. 3

Προβλέπεται ότι έδρα του Ταμείου είναι ο Δήμος Αθηναίων.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Να προβλεφθούν παραρτήματα σε μεγάλες πόλεις της χώρας και τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, την Κομοτηνή και το Ηράκλειο.

 

Άρθρο 4 παρ. 2

ΠΡΟΤΑΣΗ:

α.      Να συμπληρωθεί στην 3η & 4η σειρά: «… καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύριο λόγο…».

β.      Στην 5η σειρά να αντικατασταθεί η λέξη: «έρευνες» με τις λέξεις «ερευνητικές εργασίες».

 

Άρθρο 4 παρ. 5

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να μη διαγραφεί η πρόβλεψη ότι «Κάθε μηχανικός και εργολήπτης ασφαλίζεται στο Ταμείο από την έναρξη της δραστηριότητας του και της ασφάλισής του στον Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.».

Η διάταξη αυτή θα εξυπηρετεί τους σκοπούς του Ταμείου, αφού θα διασφαλίσει:

α.     τις επικουρικές συντάξεις και την εφάπαξ παροχή των μηχανικών, σε αντίθεση με το ΕΤΑΑ που σήμερα ήδη δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των επικουρικών συντάξεων με αποτέλεσμα, αφενός να του παρέχεται ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό και αφετέρου να προβαίνει σε μειώσεις συντάξεων, και

β.     το αναγκαίο ύψος του αποθεματικού του Ταμείου, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και δυσχέρεια κατά την εγγυοδοσία και την πιστοδοσία, για το σύνολο των αιτούντων, λόγω χαμηλού κατωφλίου εξασφάλισης.

 

Άρθρο 5

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να συμπληρωθεί στο τέλος του άρθρου ως εξής: «Η ιδιότητα του ασφαλισμένου απόλλυται σε περίπτωση παραίτησης ή συνταξιοδότησης ή απώλειας της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ή παύσης της δραστηριότητάς του για οποιονδήποτε λόγο ή αίτησης του Μέλους, ακόμη κι αν δεν ισχύει κάποιο από τα παραπάνω».

 

Άρθρο 6 παρ. 1

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να παρακολουθεί τον φάκελό του με το πλήρες ιστορικό έκδοσης και επιστροφής εγγυητικών επιστολών, τις τρέχουσες οφειλές κ.λπ. με σύνδεση online, όπως στο TAXISNET. Επίσης, οι πληρωμές να γίνονται ηλεκτρονικά.

 

Κεφάλαιο ΙΙ

Στο Κεφάλαιο ΙΙ να συμπληρωθούν (σε χωριστό άρθρο) τα βασικά στοιχεία της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αριθ. Φ.51010/οικ.19976/861/14 (ΦΕΚ 2751 Β): «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». Από τον Κανονισμό το Ταμείο θα πρέπει να αντλήσει τις Αρχές και κατευθύνσεις για τη διοίκηση και τη λειτουργία του.

 

Άρθρο 7 παρ. 2

ΠΡΟΤΑΣΗ:

α.      Να συμπληρωθεί στη 2η σειρά: «… από κοινού από τον Πανελλήνιο …».

β.      Να συμπληρωθεί και ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ στους συλλογικούς φορείς από τους οποίους προκύπτουν τα 2 μέλη των μελετητικών και εργοληπτικών οργανώσεων.

γ.      Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιλογή των εκπροσώπων των μελετητικών και εργοληπτικών οργανώσεων μεταξύ τους, επειδή είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των οργανώσεων από τις θέσεις της Δ/Ε (π.χ. κυκλικά, με κλήρωση αφού ορίσει κάθε φορέας τον εκπρόσωπό του, κ.λπ.).

δ.     Η επιλογή των εκπροσώπων των συλλογικών φορέων και του ΤΕΕ να γίνεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων/Διοικουσών Επιτροπών και όχι με αποφάσεις των Προέδρων αυτών. Επίσης, πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια-προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Διοίκησης, π.χ. 12ετή κατ’ ελάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε διοίκηση μελετών-έργων και σύμφωνα με τα πρότυπα της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αριθ. Φ.51010/οικ.19976/861/14 (ΦΕΚ 2751 Β): «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», Κεφ. Δ, άρθρο 1, παρ. 1.1.γ: Καταλληλότητα Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών ΔΣ.

 

Άρθρο 7 παρ. 6

Να διορθωθεί στην τελευταία σειρά: «από τρεις (3) συνεχείς θητείες».

 

Άρθρο 7 παρ. 8.1

Να διορθωθεί στην πρώτη σειρά: «Είναι δυνατόν να ανακαλούνται …..».

 

Άρθρο 8 παρ. 1

Στο τέλος της παραγράφου δεν είναι κατανοητή η διόρθωση-παρατήρηση-διαγραφή.

 

Άρθρο 11 παρ. 1

ΠΡΟΤΑΣΗ:

α.      Να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία της Δ/Ε για τη λήψη ορισμένων σημαντικών αποφάσεων, όπως των περιπτώσεων: (η), (ιβ), (ιθ), (κ), (κδ), (κβ), (κε).

β.      Σχετικά με την περίπτωση (ια): προτείνεται οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας να συστήνονται για μικρό αριθμό συγκεκριμένων θεμάτων που απαιτούν επεξεργασία, και να τεθεί ανώτατο όριο για τις αμοιβές των μελών των επιτροπών και των ομάδων εργασίας, καθώς και ανώτατο ετήσιο όριο (ως ποσοστό του προϋπολογισμού) για το σύνολο των αμοιβών μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας.

Επιπρόσθετα, η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης της Διοίκησης μπορεί και πρέπει να καλυφθεί από κατάλληλο τεχνικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.1 του προαναφερθέντα Κανονισμού δεοντολογίας: «Διαδικασία επιλογής παρόχου υπηρεσιών», δηλαδή με διαγωνιστική ανοικτή διαδικασία και με αξιολόγηση των προσόντων.

 

Άρθρο 11 παρ. 2

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η πρόσληψη Διευθυντή να είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική.

 

Άρθρο 12

Δεν υπάρχει άρθρο 12. Να αναριθμηθούν τα επόμενα άρθρα.

 

Άρθρο 13 παρ. 8

ΠΡΟΤΑΣΗ:

α.      Να διαγραφεί η λέξη «ελλείπει» στη 2η σειρά.

β.      Ο Πρόεδρος πρέπει να αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, γιατί αλλιώς ο Αντιπρόεδρος είναι διακοσμητικός. Ο Αντιπρόεδρος βρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις και έχει μια συνέχεια των θεμάτων και ζητημάτων, σε αντίθεση με τον αναπληρωτή του Προέδρου. Μπορεί να οριστεί ότι ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας (π.χ. πάνω από 2 μήνες), έτσι ώστε να μην είναι πλημμελής η σύνθεση της Δ/Ε.

Άρθρο 14 παρ. 1

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να συμπληρωθεί στο τέλος της παραγράφου: «Η μεταφορά του συνόλου του προσωπικού θα γίνει αφού αξιολογηθεί η σημερινή κατάσταση και εκτιμηθεί αν απαιτείται το σύνολο του προσωπικού και οι θέσεις στις οποίες απασχολούνται, σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της παρ. 3.».

 

Άρθρο 15

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Στους πόρους του Ταμείου να συμπληρωθούν και οι εισφορές των μελών, σε συνέχεια της πρότασης εγγραφής στο Ταμείο του συνόλου των Μηχανικών.

 

Άρθρο 16 παρ. 1

ΠΡΟΤΑΣΗ:

α.      Να συμπληρωθεί η παρ. 1.4 ως εξής: «Εγγυητικές επιστολές ανάληψης προκαταβολής και πρώτης τμηματικής πληρωμής» (που προβλέπεται από το άρθρο 187 του ν. 4412/2016).

β.      Να συμπληρωθεί η παρ. 1.7 ως εξής: «Κάθε είδους εγγυητική επιστολή που τυχόν θα απαιτείται από τη νομοθεσία στο πλαίσιο της εκτέλεσης έργου ή εκπόνησης μελέτης ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών».

 

Άρθρο 16

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να συμπληρωθεί παράγραφος 3 που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια χορήγησης εγγυητικών επιστολών και τα κριτήρια πιστοδοσίας, τα οποία πρέπει να είναι αναλυτικά, αντικειμενικά και διαφανή για το σύνολο των μελών του Ταμείου. Στόχος των κριτηρίων πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των σκοπών του Ταμείου υπό το πρίσμα, πάντα, της βιωσιμότητάς του.

 

Άρθρο 18

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να συμπληρωθούν στους λογαριασμούς που προεξοφλούνται οι λογαριασμοί από ΑΕ του δημοσίου (π.χ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ κ.λπ.).

 

Κεφάλαιο V, άρθρο ΧΧ: «Αποθεματικά», παρ. 2

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Να συμπληρωθεί ότι ο επενδυτικός σύμβουλος και ο διαχειριστής επενδύσεων θα προσλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.1 του προαναφερθέντα Κανονισμού δεοντολογίας: «Διαδικασία επιλογής παρόχου υπηρεσιών».

 

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες