Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Κατάχρηση κριτηρίου ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε προκηρύξεις ανάθεσης μελετών

26/09/2016 Φορέας:ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Θεσσαλονίκη, 26.9.2016

Αρ. πρωτ.: 1056

ΠΡΟΣ:

  1. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Πρόεδρο Δ.Σ.
  2. κ. Φώτη Βρότση, Διευθύνοντα Σύμβουλο
  3. κ. Άννα Καμηλέρη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
  4. Μέλη Δ.Σ.

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Καποδιστρίου 3

ΤΚ 153 43 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

email: info@ppcr.gr

FAX: 211 211 8089

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

κ. Χρήστο Σπίρτζη

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - ΤΚ 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ

email: ypourgos@yme.gov.gr

FAX: 210-6427520

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πρόεδρο ΤΕΕ

    Νίκης 4 – 10248 ΑΘΗΝΑ

    FAX: 210-3221772

2. Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ

    FAX: 2310-883110

 

ΘΕΜΑ:  Κατάχρηση κριτηρίου ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε προκηρύξεις ανάθεσης μελετών

ΣΧΕΤ.:  1. Η με αριθ. πρωτ. 1046/4.8.2016 επιστολή μας

           2. Η με αριθ. 0042/16/5300 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκπόνηση μελετών έργων οδοποιίας

Με την παραπάνω (1) σχετική επιστολή μας εκφράσαμε τη δυσαρέσκεια και την κάθετη αντίρρησή μας σχετικά με την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της ανάθεσης από την εταιρεία σας της εκπόνησης οριστικών μελετών οδοποιίας αιολικών πάρκων.

Την άποψή μας βασίσαμε στο γεγονός ότι παρόλο που πρόκειται για απλές και συνήθεις μελέτες, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι προσκλήσεις για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος των μελετητών ζητούν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, μεταξύ άλλων: (α) οι συμμετέχοντες να έχουν εκπονήσει μελέτες οδοποίας αιολικών πάρκων αθροιστικής ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW εντός της τελευταίας 10ετίας, και (β) διάθεση στο προσωπικό της ομάδας μελέτης τοπογράφου μηχανικού με εμπειρία σε μελέτες οδοποιίας αιολικών πάρκων, δηλαδή απαιτήσεις που δίνουν το δικαίωμα έκφρασης υπονοιών περί «φωτογραφικών όρων», πράγμα το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι στις προθέσεις της εταιρείας σας.

Παρά τις παραπάνω επισημάνσεις με την επιστολή μας, ενημερωθήκαμε για τη με αριθ. (2) σχετική νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αφορά σε εννέα εκτάσεις αιολικών πάρκων, ανά τη χώρα, και παρότι οι μελέτες οδοποιίας αιολικών πάρκων δεν απαιτούν τεχνογνωσία και εμπειρία, μεγαλύτερη, ιδιαίτερη και διαφορετική από τις κοινές μελέτες οδοποιίας (αγροτικής, δασικής κ.λπ.), ζητείται μηχανικός και δασολόγος με εμπειρία σε «μελέτες οδοποιίας αιολικών πάρκων». Επισημαίνεται επίσης ότι η ισχύς του αιολικού πάρκου ουδεμία σχέση έχει με τη μελέτη της οδοποιίας για τη σύνδεση αυτού με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Τέλος και στη νέα αυτή σύμβαση δίνεται η δυνατότητα απόδειξης της εκπλήρωσης του παραπάνω κριτηρίου της εμπειρίας, με την επίκληση δυνατοτήτων τρίτων. Ο όρος αυτός των προσκλήσεων είναι αντίθετος με το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3316/2005, που προβλέπει ότι η δυνατότητα στήριξεις σε τρίτες επιχειρήσεις για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αφορά σε μελέτες που η προεκτιμώμενη αμοιβή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Παρά τις επισημάνσεις μας, η εταιρεία σας συνεχίζει να χρησιμοποιεί στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για ανάληψη μελέτης το κριτήριο της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αν και η φύση, το είδος, η σπουδαιότητα και το μέγεθος των μελετών δεν απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία και όχι μόνο δρα εξωθεσμικά και κατά παράβαση της νομοθεσίας, αλλά επιπρόσθετα διαταράσσει και την εμπιστοσύνη των μελετητών προς την εταιρεία σας.

Επειδή δεν γνωρίζουμε αν για την προηγούμενη επιστολή μας ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η παρούσα κοινοποιείται διακριτά στον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Αντιπρόεδρο και τα μέλη, προκειμένου να ενημερωθούν και να μεριμνήσουν προκειμένου να απαλειφθούν στο μέλλον οι «φωτογραφικοί όροι» από τις προκηρύξεις της εταιρείας για την ανάθεση μελετών.

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας και σε περίπτωση επανάληψης των παραπάνω παραβιάσεων της νομοθεσίας θα παρέμβει με κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου να προασπίσει τα οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του και την τήρηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών.

 

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες