Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Κατάχρηση κριτηρίου ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε προκηρύξεις ανάθεσης μελετών

04/08/2016 Φορέας:ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Θεσσαλονίκη, 4.8.2016

Αρ. πρωτ.: 1046

ΠΡΟΣ:

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Καποδιστρίου 3

ΤΚ 153 43 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

email: info@ppcr.gr

FAX: 211 211 8089

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

κ. Χρήστο Σπίρτζη

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - ΤΚ 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ

email: ypourgos@yme.gov.gr

FAX: 210-6427520

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πρόεδρο ΤΕΕ

    Νίκης 4 – 10248 ΑΘΗΝΑ

    FAX: 210-3221772

2. Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ

    FAX: 2310-883110

 

ΘΕΜΑ:  Κατάχρηση κριτηρίου ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε προκηρύξεις ανάθεσης μελετών

ΣΧΕΤ.:  Οι με αριθ. 0030/16/5300 και 0033/16/5300 Προσκλήσεις υποβολής προσφοράς για την εκπόνηση μελετών έργων οδοποιίας

 

Διαβιβάστηκαν στο ΔΣ του Συλλόγου μας οι παραπάνω σχετικές προκλήσεις υποβολής προσφοράς της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, που αφορούν στην ανάθεση εκπόνησης οριστικών μελετών οδοποιίας αιολικών πάρκων.

Και οι δύο προσκλήσεις αφορούν σε πολύ μικρά μήκη οδών, όπως προκύπτει από τις αμοιβές των προσκλήσεων (€15.000 και €8.000 αντίστοιχα).

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για απλές και συνήθεις μελέτες, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι προσκλήσεις ζητούν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παραβιάζοντας κατάφωρα το πνεύμα του νομοθέτη (εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας), που δίνει το δικαίωμα χρήσης του κριτηρίου αυτού.

Συγκεκριμένα, ζητείται, μεταξύ άλλων: (α) οι συμμετέχοντες να έχουν εκπονήσει μελέτες οδοποίας αιολικών πάρκων αθροιστικής ισχύος μεγαλύτερης των 50 MW εντός της τελευταίας 10ετίας, και (β) διάθεση στο προσωπικό της ομάδας μελέτης τοπογράφου μηχανικού με εμπειρία σε μελέτες οδοποιίας αιολικών πάρκων.

Είναι σαφές ότι η συμπερίληψη τέτοιων όρων στις προκηρύξεις των παραπάνω διαγωνισμών μελετών δίνει το δικαίωμα έκφρασης υπονοιών περί «φωτογραφικών όρων», πράγμα το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι στις προθέσεις της εταιρείας σας.

Η άποψή μας αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι μελέτες οδοποιίας αιολικών πάρκων δεν απαιτούν τεχνογνωσία και εμπειρία, μεγαλύτερη, ιδιαίτερη και διαφορετική από τις κοινές μελέτες οδοποιίας (αγροτικής, δασικής κ.λπ.). Επίσης, η ισχύς του αιολικού πάρκου ουδεμία σχέση έχει με τη μελέτη της οδοποιίας για τη σύνδεση αυτού με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Επιπλέον, στις παραπάνω προκλήσεις, δίνεται η δυνατότητα απόδειξης της εκπλήρωσης του παραπάνω κριτηρίου της εμπειρίας, με την επίκληση δυνατοτήτων τρίτων. Ο όρος αυτός των προσκλήσεων είναι αντίθετος με το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3316/2005, που προβλέπει ότι η δυνατότητα στήριξεις σε τρίτες επιχειρήσεις για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αφορά σε μελέτες που η προεκτιμώμενη αμοιβή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Επειδή:

α.     η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων μελετητικών σχημάτων, χωρίς να διαταράσσεται η εμπιστοσύνη των μελετητών προς την εταιρεία σας, είναι προς το συμφέρον των διαγωνισμών,

β.     ο Σύλλογός μας θα παρακολουθεί στο μέλλον τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας σας, και σε περίπτωση επανάληψης των παραπάνω παραβιάσεων της νομοθεσίας θα παρέμβει με κάθε νόμιμο τρόπο, έχοντας έννομο συμφέρον, αφού σύμφωνα με το Καταστατικό του, ένας από τους σκοπούς του είναι αφενός η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, και αφετέρου η παρακολούθηση της τήρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την εκπόνηση μελετών και ο έλεγχος των φορέων που δεν το εφαρμόζουν σωστά,

παρακαλούμε στο μέλλον να μη χρησιμοποιείτε στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη μελέτης το κριτήριο της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σε περιπτώσεις που η φύση, το είδος, η σπουδαιότητα και το μέγεθος της μελέτης δεν απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία, και μάλιστα με τρόπο που να παραπέμπει σε «φωτογραφικό όρο».

 

Με εκτίμηση 

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μαρία Γρηγοριάδου

Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Καμπίτσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες