Δραστηριότητες - Επιστολές

Επιστολές

Εκπροσώπηση ΣΜΕΔΕΚΕΜ στην Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

22/08/2016 Φορέας:Μέλη Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ

Θεσσαλονίκη, 22.8.2016

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση ΣΜΕΔΕΚΕΜ στην Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Στις 26 Ιουλίου 2016, αργά το βράδυ, ο Σύλλογός μας προσκλήθηκε, με ηλεκτρονική επιστολή, για να συμμετάσχει σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που είχε οριστεί για την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 17.30’στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα σχέδια νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:

Α.      «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις», και

Β.      «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αν και η ενημέρωση έγινε εντελώς την τελευταία στιγμή, ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Άκη Μουρμουρή, ο οποίος κατέθεσε το συνημμένο υπόμνημα, με τις θέσεις του Συλλόγου μας πάνω στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και ανέπτυξε σε ολιγόλεπτη ομιλία ορισμένα από τα βασικά ζητήματα αυτού. Πιο συγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε:

  • στη διαγραφή της εξαίρεσης της παρ. 3 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου, η οποία δίνει τη δυνατότητα ανάληψης εκπόνησης μελετών από τα Πανεπιστήμια, εν είδει ερευνητικών προγραμμάτων, χωρίς κανέναν έλεγχο.
  • στην πλήρως τεκμηριωμένη διαφωνία του Συλλόγου μας με την επιλογή να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη τεχνικών έργων το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής
  • στην ανυπαρξία πρόνοιας για την προστασία της διαδικασίας των διαγωνισμών από τις αλόγιστες οικονομικές προσφορές, δηλαδή τις τεράστιες εκπτώσεις, και
  • στην άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα προσδιορίζεται η μεθοδολογία και η διαδικασία με αντικειμενικά κριτήρια και όρια, με βάση την οποία αξιολογείται και κρίνεται μία προσφορά ως «ασυνήθιστα χαμηλή», ώστε να μην εναπόκειται σε κάθε φορέα/αναθέτουσα Αρχή ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η αξιολόγηση.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των φορέων ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων προς τους φορείς.

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΜΕΔΕΚΕΜ κ. Άκης Μουρμουρής σε παρέμβασή του ανέφερε πως η λύση για ώριμες και ολοκληρωμένες μελέτες, ώστε να μην απεντάσσονται έργα των Δήμων και Περιφερειών από τις κοινοτικές ενισχύσεις είναι:

  • Η άμεση εφαρμογή της ομόφωνης πρότασης της «Ομάδας Εργασίας για άμεσες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005» (Υ.Α. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθ. Δ17γ/14/57/ΦΝ 439/30.5.2014), στην οποία μετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ (και σημερινός Υπουργός Υποδομών), εκπρόσωποι των ΣΜΕ του ΣΕΓΜ και φυσικά του ΣΜΕΔΕΚΕΜ, για την τροποποίηση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών για μελέτες των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 3316/2005, ώστε να μην υπάρχουν τεράστιες εκπτώσεις, και
  • Η αλλαγή των κριτηρίων αξιολόγησης, που αν και έχουν βελτιωθεί ελάχιστα, συνεχίζουν να περιέχουν ασάφειες και να επιδέχονται ερμηνειών, με αποτέλεσμα την υποκειμενική αξιολόγηση εκ μέρους των επιτροπών διαγωνισμού. Πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να υπάρχει περεταίρω πιστοποίηση των μελετητών, έτσι ώστε όσοι συνάδελφοι συνεχίζουν, αυτή τη δύσκολη περίοδο, να επενδύουν στην δουλειά τους με εξοπλισμό, λογισμικά και εξειδικευμένους συνεργάτες, να μπορούν να συμμετέχουν με ίσους όρους στους διαγωνισμούς μελετών.

Ο Υπουργός Υποδομών, συνάδελφος κ. Σπίρτζης, απάντησε στην παρέμβαση του εκπροσώπου μας, λέγοντας ότι αρκετές από τις προτάσεις της ομάδας εργασίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, πως συμφωνεί μαζί μας και πως κάποιες προτάσεις θα ενσωματωθούν σε επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στην Βουλή για τα Μητρώα Μελετητών και συναφή θέματα.

Επιστροφή στην λίστα με τις Δραστηριότητες