Σύλλογος

Στόχοι και Δραστηριότητες

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό, καλύπτουν τα παρακάτω πεδία :

  • Προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου, με την παρακολούθηση των τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου και τη διεκδίκηση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων, αλλά και της συμμετοχής των Μελετητών στη λήψη αποφάσεων.
  • Βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και των όρων άσκησης του επαγγέλματος του Μελετητή Δημοσίων Έργων, είτε αυτό ασκείται ατομικά είτε στο πλαίσιο Γραφείου Μελετών.
  • Προβολή των διεκδικήσεων και των απαιτήσεων του κλάδου.
  • Μελέτη και προώθηση θεμάτων σχετικών με την τεχνική και την παιδεία, τόσο σε σχέση με τους τομείς ενδιαφέροντος των μελών του Συλλόγου, όσο και με το κοινωνικό περιβάλλον ευρύτερα.
  • Προώθηση της ανάπτυξης, με απαραίτητη προϋπόθεση τη φροντίδα για την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
TOP